Cursus Beoordeling van sociale ondernemingen

Fondsen krijgen regelmatig aanvragen van sociale ondernemingen. Voor projectadviseurs is het soms lastig in te schatten hoe zij met dergelijke aanvragen om moeten gaan. Want wat is de verhouding tussen een stichting en een BV? Hoe lees je een liquiditeitsbegroting? Welke vragen moet je stellen rondom het ‘ondernemen’ (risico’s, winst/verlies, fiscaliteiten, kwaliteit en ervaring van de ondernemer) in relatie tot het sociale doel van een aanvraag? En hoe weeg je de antwoorden?

 

In deze cursus gaan we in op deze en andere vragen. Wat is eigenlijk precies een sociale onderneming? Hoe beoordeel je zo’n aanvraag? Wat moet je weten over de verschillende rechtsvormen en zaken als aandelen en winstbestemming? Welke fiscale aandachtspunten zijn er, zoals BTW? Waar kijk je naar in financiële verslagen? En hoe zit het met borging van de maatschappelijke doelstelling?

 

In de cursus gaan we ook in op ontwikkelingen rond sociale ondernemingen, zoals de in 2019 opgerichte Code Sociale Ondernemingen en de stand van zaken van de Maatschappelijke BV (BVm). Ook vertellen we je over de kansen van sociaal ondernemerschap en welke vormen van ondersteuning (gift, [renteloze] lening, aandeelhouder, etc.) je kunt inzetten.

 

Programma

De cursus bestaat uit vier blokken, met steeds flink wat ruimte om eigen casusmateriaal in te brengen en met elkaar aan de slag te zijn:

 • Governance van sociale ondernemingen. Hoe organiseren sociale ondernemingen zichzelf? Wat kun je verwachten van nieuwe vormen zoals ‘steward ownership’ en de aankomende BVmaatschappelijk?
 • Financiering. Welke (hybride) constructies komen er zoal voor? Hoe beoordeel je de kansen en risico’s van je eventuele eigen bijdrage daaraan als fonds? 
 • Beoordelen van financiële cijfers en ambities van sociale ondernemingen. Wat is realistisch begroten bij sociale ondernemingen? Welke rendementsverwachtingen mag je hebben? En hoe ga je als fonds om met zoiets als winstuitkering door de sociale onderneming aan aandeelhouders?
 • Verslaglegging en impactrapportages. Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 30 standaarden voor impactrapportage, vaak gekoppeld aan keurmerken en/of rechtsvormen. Wat kun (en mag) je wel en niet verwachten van een sociale onderneming?

 

Leerdoelen

 • Je krijgt een duidelijk beeld wat een sociale onderneming wel en niet is en hoe je deze kan beoordelen.
 • Je krijgt inzicht in welke vragen moeten worden gesteld, bijvoorbeeld bij de financiële beoordeling en de verschillende rechtsvormen.
 • Je krijgt meer informatie over de voordelen van een sociale onderneming en op welke manieren je kunt financieren.
 • Je krijgt inzicht in de meest recente ontwikkelingen op het gebied van sociaal ondernemen.

Voorafgaand kun je aangeven op welke vragen je precies een antwoord zoekt, zodat we deze cursus zoveel mogelijk op maat kunnen aanbieden.

 

Docent

Martijn Arnoldus is oprichter van Social Finance Matters en heeft jarenlange ervaring op het terrein van financiering van sociale ondernemingen. Hij is actief op het snijvlak van filantropie, impact investeren en publieke financiering. Martijn werkt veel samen met fondsen, overheden, investeerders en met ondernemers en ondernemende sociale initiatieven. Zijn missie is om te bouwen aan een open en toegankelijke infrastructuur voor de financiering van impactgedreven initiatieven.

Deelnemers

Projectadviseurs van fondsen en filantropische instellingen

 

Datum & tijd

Donderdag 7 oktober 2021, 9.30-16.30 uur

 

N.B.: Mocht een fysieke bijeenkomst vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk zijn, dan vindt de cursus online plaats op donderdagochtend 7 oktober en dinsdagochtend 12 oktober 2021.

 

Locatie

Locatie in het midden van Nederland, rekening houdend met de RIVM-richtlijnen

 

Prijs (excl. BTW)

€ 495

 

Meer informatie

Bas Pieck: b.pieck@betergeven.nl / 06 – 10 84 48 02
Monique Bais: m.bais@betergeven.nl / 06 – 51 22 26 37

 

Aanmelding

De cursus gaat door bij minimaal 6 deelnemers.

Basiscursus Projectadvisering

Als projectadviseur bij een (vermogens)fonds beoordeel je uiteenlopende aanvragen. Daarbij komen vele vragen aan de orde. Zit het project goed in elkaar? Wat is de kwaliteit van de aanvragende organisatie? Is de begroting realistisch? Hoe communiceer je met de aanvrager en voor welke vormen van ondersteuning kun je kiezen?

 

Voor het vak van projectadviseur bestaat vooralsnog geen opleiding. De meeste adviseurs leren het vak dan ook in de praktijk. Na verloop van tijd loop je vanzelf tegen bepaalde vragen aan.

 

In deze cursus gaan we in op wat een goed advies is en tegen welke dilemma’s je kunt aanlopen. En we lopen de diverse stappen van het aanvraag- en beoordelingsproces door. Voorafgaand ontvang je een aantal vragen, zodat we de cursus zo goed mogelijk afstemmen op concrete vragen en behoeften. Uiteraard is er veel ruimte voor intervisie – leren van elkaar.

 

Leerdoelen

 • Jou als projectadviseur/beoordelaar zodanig toerusten dat je:
  • meer houvast hebt in het beoordelen van aanvragen
  • verder kunt kijken dan de aanvraag en aangeleverde stukken
  • betere en scherpere vragen stelt
  • doelgerichter communiceert met aanvragers
  • overtuigendere adviezen schrijft
 • Je haalt inspiratie uit de praktijk van docenten en andere deelnemers
 • Je leert van elkaar door middel van intervisie, inclusief netwerkvorming na de cursus

 

Docenten

Monique Bais heeft jarenlange ervaring als senior-projectadviseur. Zo werkte ze voor VSBfonds waar ze auteur was van een intern handboek voor projectadviseurs. Momenteel is ze actief als zelfstandig adviseur en werkte ze de afgelopen jaren aan programma’s, adviseerde over bestedingsbeleid, coachte junior-adviseurs en was ze actief als interim-projectadviseur voor tal van (grotere) fondsen.

Bas Pieck werkt sinds 2007 in de fondsenwereld. Hij is bij stichting Kansfonds bijna 10 jaar senior-projectadviseur geweest en enkele jaren coördinator van de afdeling projectadvies. Op dit moment werkt hij als zelfstandig adviseur voor meerdere fondsen en houdt zich onder andere bezig met beleidsadviezen, het opzetten en uitvoeren van programma’s en interim projectadvies.

Deelnemers

 • (Beginnende) projectadviseurs van zowel grote als kleinere fondsen, 0-2 jaar functie-ervaring
 • (Beginnende) bestuursleden kleinere fondsen die belast zijn met advisering en beoordeling van aanvragen

Datum & tijd

Donderdag 11 november 2021, 9.30-16.30 uur

 

N.B.: Deze cursus stond oorspronkelijk gepland voor 25 maart 2021.

 

Locatie

Locatie in het midden van Nederland, rekening houdend met de RIVM-richtlijnen

 

Prijs (excl. BTW)

€ 495

 

Meer informatie

Monique Bais: m.bais@betergeven.nl / 06 – 51 22 26 37
Bas Pieck: b.pieck@betergeven.nl / 06 – 10 84 48 02

 

Aanmelding

De cursus gaat door bij minimaal 6 deelnemers.

Workshop Theory of Change

Een Theory of Change is een schematische weergave van de doelstelling(en) van jouw fonds en de stappen via welke deze gerealiseerd kan/kunnen worden. Welke impact streef je na, welke korte en middellange termijn resultaten zijn daarvoor nodig en via welke toekenningen, initiatieven en activiteiten kunnen die tot stand worden gebracht?

 

In deze workshop krijg je inzicht in het nut ervan voor jouw eigen fonds en hoe je het concept je eigen maakt. Een Theory of Change kan betrekking hebben op een specifiek programma of op een fonds als geheel. Het opstellen ervan vraagt de nodige energie en aandacht, maar levert uiteindelijk een middel op dat tot maximale impact leidt. Een Theory of Change maakt namelijk impliciete kennis expliciet, biedt houvast voor strategische keuzes en kan helpen om de dialoog met ontvangers vorm te geven. Bovendien stelt een goede Theory of Change je in staat om selectiecriteria en beoordelingsindicatoren te definiëren en daarmee de basis te leggen voor evaluatie en impactmanagement.

 

Tijdens de workshop krijg je uitleg over bovenstaande en ga je zelf aan de slag met jouw eigen fonds of programma. Het is weliswaar niet mogelijk om in enkele uren een volledige Theory of Change op te stellen, maar je gaat in een aantal stappen jouw eerste gedachten en de contouren formuleren.

 

Leerdoelen

 • Je weet wat een Theory of Change is en wat jouw fonds daar aan heeft
 • Je krijgt inzicht in hoe je tot een Theory of Change kunt komen
 • Je krijgt handvatten om met jouw eigen Theory of Change aan de slag te gaan

 

Docent

Ann Gummels is strategie- en organisatieadviseur voor filantropische instellingen. Na een loopbaan bij internationale adviesbureaus in de for-profit sector maakte zij de overstap naar de filantropie. Zij was charity manager bij IMC, directeur van een familiefonds, directeur van het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy en bestuurslid van de FIN en Nederland Filantropieland. Momenteel voert zij het programmamanagement voor de Ineke Feitz Stichting en adviseert verschillende fondsen rondom strategie en organisatie van bestedingen.

 

Deelnemers

Bestuurders, managers en beleidsmedewerkers van vermogensfondsen

 

Datum & tijd

Donderdag 16 november 2021, 13.30-17.30 uur

 

N.B.: Mocht een fysieke bijeenkomst vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk zijn, dan vindt de cursus online plaats.

 

Locatie

Locatie in het midden van Nederland, rekening houdend met de RIVM-richtlijnen

 

Prijs (excl. BTW)

€ 250

 

Meer informatie

Jacqueline Detiger: j.detiger@betergeven.nl / 06 – 53 41 24 72

 

Aanmelding

De cursus gaat door bij minimaal 6 deelnemers.

Cursus Financiële beoordeling van aanvragen

Als beoordelaar van aanvragen bij een (vermogens)fonds beoordeel je of een project steunwaardig is. Is de aanvragende organisatie financieel solide? Kan de organisatie het project niet zelf financieren? Is de begroting realistisch en het gevraagde bedrag passend? Is er rekening gehouden met exploitatiekosten? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is uiteraard enige behendigheid in het lezen van financiën stukken vereist.

 

In deze cursus ligt de focus op de beoordeling van de financiële kant van een aanvraag. Je leert jaarrekeningen van maatschappelijke organisaties te doorgronden. Je krijgt inzicht in welke posten in een begroting horen te zitten en te bepalen of een begroting realistisch is. En we gaan in op het beoordelen van financiële verantwoordingen en accountantsverklaringen.

 

Leerdoelen

 • Je krijgt meer begrip van jaarrekeningen en weet deze beter te beoordelen
 • Je krijgt meer begrip van begrotingen en weet deze beter te beoordelen
 • Je leert financiële verantwoordingen beter te beoordelen
 • Je krijgt een beter gevoel bij het beoordelen van een aanvraag of verantwoording op basis van de financiële stukken

 

Docent

Jennifer van Vliet is een ervaren operationeel en HR-manager bij onder andere Artsen Zonder Grenzen, European Cultural Foundation en Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis. Momenteel is zij operationeel directeur bij Start Foundation. Daarnaast was zij penningmeester van de FIN en bestuurslid van verschillende fondsen.

 

Deelnemers

Aanvraagbeoordelaars en bestuurders van filantropische instellingen

 

Ervaringen van deelnemers

“De cursus was extra leerzaam doordat de kwaliteit van de deelnemers hoog was en men zich veilig voelde om gevoeligheden te delen.”

“Ik vond de opzet van het programma en het werken in groepjes heel plezierig.”

“Jennifer heeft een heel duidelijke en fijne manier om kennis over te brengen.”

 

Datum & tijd

25 november 2021, 9.30-16.30 uur

 

Locatie

Foundation House, Den Haag

 

Prijs (excl. BTW)

€ 495

 

Meer informatie

Monique Bais: m.bais@betergeven.nl / 06 – 51 22 26 37

 

Aanmelding

 

De cursus gaat door bij minimaal 6 deelnemers.