Brainstormsessies over opvolging binnen familiefonds

De Van der Mandele Stichting verstrekt donaties aan maatschappelijke, sociale en culturele initiatieven in de regio Zuid-Holland. De stichting is in 1936 opgericht door Mr K.P van der Mandele en zijn echtgenote H.S.M. van der Mandele–Van Bosse. De stichting had behoefte aan begeleiding en een klankbord. Hoe betrekken wij de jongere generatie familieleden bij onze charitatieve instelling?

 

In een tweetal brainstormsessies op een fijne locatie in Utrecht (Villa Jongerius, ontstaan vanuit een familiestichting) hebben wij met drie generaties gediscussieerd over projecten, richtlijnen en ideeën voor de organisatie van deze professionele organisatie. De strategie die daaruit naar voren kwam, werd tijdens een familiedag gepresenteerd aan de familieleden.

 

Inmiddels is de stichting erin geslaagd om ook jongere bestuurders aan boord te krijgen. Op deze wijze wordt het gedachtegoed en de intenties van het echtpaar Van der Mandele doorgegeven. En daar hebben de tientallen organisaties in Zuid-Holland die donaties mogen ontvangen van de stichting uiteraard ook baat bij.

 

Meer informatie >>>

Procesbegeleiding strategisch traject

In de eerste 5 jaar van haar bestaan steunde EY Foundation uiteenlopende non-profitorganisaties die actief zijn op de thema’s duurzaam ondernemerschap, onderwijs en milieu. Naast het verstrekken van donaties werden medewerkers gestimuleerd om hun kennis en vaardigheden vrijwillig in te zetten voor door EY Foundation gesteunde initiatieven.

 

De wens was inmiddels ontstaan om doelstelling en doelgroepen van de Foundation veel meer parallel te laten lopen met waarmee EY dagelijks bezig is. Beter Geven werd gevraagd om daarin mee te denken en een strategiesessie met EY-medewerkers voor te bereiden en te leiden. Het resultaat was een duidelijke en gedragen ambitie voor de middellange termijn, met als vertrekpunt dat de foundation met name zou focussen op stimulering en ondersteuning van sociaal ondernemerschap in Nederland en België.

Ontwikkeling meerjarenbeleidsplan

Steeds vaker wisten vermogende particulieren en ondernemers hun weg naar het Texelfonds te vinden. Want in de eerste tien jaar van haar bestaan wist het Texelfonds zich te ontwikkelen tot een financier van waardevolle maatschappelijke en culturele projecten op Texel. Het bestuur voorzag dan ook dat de komende jaren vaker (grote) giften aan het fonds zullen worden geschonken. En stond daar ook nadrukkelijk voor open.

 

Een mogelijke groei van het vermogen – en daarmee van het beschikbare donatiebudget – zou echter ook verwachtingen wekken bij potentiële aanvragers en andere belanghebbenden. Het bestuur wilde dan ook helder voor ogen krijgen wat het beleid van het Texelfonds is en wat de ambities voor de komende drie jaar zouden zijn. Naast meer focus vereiste dat ook een zekere mate van professionalisering.

 

Beter Geven heeft het bestuur in een adviestraject begeleid in haar verdere ontwikkeling. Dat resulteerde in een uitgebreid meerjarenbeleidsplan, een strategie voor de communicatie en fondsenwerving en een evaluatieplan op beleids- en projectniveau. Op basis van deze beleidsstukken kon het Texelfonds zelf aan de slag met jaarplannen. Ook werd geadviseerd over de opzet van een jongerenfonds, hetgeen uiteindelijk uitmondde in het Jong Texelfonds.