Online Koffietafel #9 over effectief altruïsme

De negende editie van onze Koffietafel vindt plaats op woensdag 6 oktober van 11.00 tot 12.00 uur. Wij drinken dan koffie met Andrea de Wildt, vanuit Effectief Altruïsme Nederland de initiator van Doneer Effectief, en Niels Kattenberg, Charity Manager bij de Rabobank.

 

Centraal staat ditmaal de beweging van het Effectief Altruïsme. Bij het streven zoveel mogelijk goed te doen in de wereld combineert het Effectief Altruïsme het hart (compassie) met het hoofd (rede en bewijs). Argumenten en wetenschappelijk bewijs bepalen de keuzes en niet de directe emotie of slimme marketing. Of zoals Rutger Bregman het in een artikel beschrijft: effectief altruïsten moeten weinig hebben van hun intuïtie.

 

Naast vele volgers kent de beweging ook wel wat kritiek. Is deze terecht? Andrea zal de theorie toelichten, Niels hoe deze zich in de praktijk kan vertalen. Vraag voor de deelnemende fondsen: in hoeverre speelt het gevoel een rol in de beoordeling van aanvragen? Wordt (voldoende) gebruik gemaakt van de wetenschap om na te gaan of een aanvraag steunwaardig is of niet?

 

Aanmelding

Werk je bij een vermogensfonds? Of ben je filantroop of filantropieadviseur? Je bent van harte welkom om te luisteren en mee te praten. Maximaal 20 personen kunnen zich uiterlijk dinsdag 5 oktober aanmelden via info@betergeven.nl. Je ontvangt vervolgens van ons een link om aan te schuiven.

Koffietafel over ongeoormerkt doneren

Om met collega’s uit het veld van de (vermogens)fondsen in contact te blijven, organiseren wij geregeld onze online Koffietafel. Uiteraard zijn ook filantropen en filantropieadviseurs van harte welkom.

Achtste editie Koffietafel

De achtste Koffietafel zal plaatsvinden op woensdag 9 juni van 11.00 tot 12.00 uur. Wij drinken dan koffie met Pamala Wiepking, professor bij Centrum voor Filantropische Studies Vrije Universiteit en onderzoeker Internationale Filantropie aan de Lilly Family School of Philanthropy (Indianapolis) en Eline Crins, Hoofd Projecten bij Kansfonds.

 

Centraal staat ditmaal het thema ‘Ongeoormerkt doneren: inzichten uit wetenschap en praktijk’. Er wordt wereldwijd veel filantropisch onderzoek gedaan naar ontwikkelingen die relevant zijn en filantropie vooruit kunnen helpen. Maar maken wij hier als vermogensfondsen en filantropen voldoende gebruik van bij onze beleidsontwikkeling? Wat hebben onderzoekers ons te bieden? Hoe kunnen we samenwerken met onderzoekers? Pamala Wiepking neemt ons mee in haar onderzoek naar ongeoormerkt doneren. Wat zijn de effecten op organisaties van vrij besteedbare bijdragen van vermogensfondsen? Vanuit de praktijk zal Eline Crins van Kansfonds toelichten hoe Kansfonds ongeoormerkte financiering beschikbaar stelt aan inloophuizen voor dak- en thuislozen en opvangorganisaties voor ongedocumenteerden.

 

Aanmelding

Werk je bij een vermogensfonds? Of ben je filantroop of filantropieadviseur? Je bent van harte welkom om te luisteren en mee te praten.

 

Maximaal 20 personen kunnen zich uiterlijk dinsdag 8 juni aanmelden via info@betergeven.nl. Je ontvangt vervolgens van ons een link om aan te schuiven.

Zevende Koffietafel: participatory grantmaking

Ook in 2021 blijven we de Beter Geven Koffietafel organiseren, waarbij vertegenwoordigers van fondsen en filantropieadviseurs elkaar online treffen rond een bepaald thema. Op 10 februari dronken we koffie met Karen Kraan (organisational development and learning specialist bij Mama Cash) en Jan Beijert (grondlegger en oud-voorzitter van het Texelfonds) over participatory grantmaking. Participatory grantmaking (PG) kent wereldwijd verschillende vormen en wint ook aan belangstelling bij fondsen in Nederland. Bij PG ligt de besluitvorming over de besteding van het fondsbudget bij begunstigde organisaties en/of de profijtdoelgroep zelf onder het motto “Niets over ons zonder ons”. PG zorgt voor betere en meer relevante bestedingen door een fonds, omdat je luistert naar wat daadwerkelijk nodig is, waarbij bovendien de ‘macht’ wordt gedeeld (in plaats van “wie betaalt, bepaalt”).


Karen Kraan lichtte toe dat Mama Cash bezig is om volledig over te stappen naar PG, waarbij de besluitvorming over financiering van de medewerkers van Mama Cash verschuift naar vrouwen-/meisjesgroepen die het fonds bedient in binnen- en buitenland. Feitelijk keert het fonds hiermee terug naar haar oorsprong. Zogenoemde community committees bepalen de prioritering en waar het geld heen gaat (partners). Zij weten immers vaak beter wat er nodig is. PG helpt zo transparant te zijn en verantwoording af te leggen aan gemeenschappen.

 

Karen gaf 4 belangrijke geleerde lessen mee:

 1. Vind het wiel niet opnieuw uit en leer van al bestaande best practises;
 2. Begin klein, leer en bouw uit;
 3. Verhoog je risicobereidheid (dit vraagt persoonlijk leiderschap want de rol van medewerkers en organisatie verandert);
 4. Deel wat je leert en inspireer zo anderen, opdat PG in de toekomst de norm kan worden.

Jan Beijert deelde met de aanwezigen de ervaringen van het Jong Texelfonds met een eigen jongerenbestuur, opgericht om projecten van, voor en door jongeren aan te jagen en te ondersteunen. Geïnteresseerde jongeren worden eerst getraind in een ‘bestuursklas’ die ook zorgt voor vlotte opvolging van vacatures in het jongerenbestuur. De jongeren hebben een eigen budget en besluiten zelfstandig over de besteding ervan aan jongerenprojecten. Het Jong Texelfonds heeft een groot lokaal draagvlak en de jongeren nemen hun taak zeer serieus. Waak er bij jongeren wel voor dat je hen niet overspoelt met dossiers. Uitdagingen liggen er nog in verdere groei in het aantal aanvragen van jongeren en in structurele feedback vanuit de jongeren aan het bestuur van het fonds.

 

Dat het onderwerp participatory grantmaking in Nederland een groeiende belangstelling geniet, bleek eens te meer uit de vele vragen van de deelnemers. Heb je ondersteuning nodig bij wijziging van je geefstrategie of werkwijze? Beter Geven staat je graag met raad en daad bij.

Zevende editie online Koffietafel

De zevende Koffietafel zal plaatsvinden op woensdag 10 februari van 11.00 tot 12.00 uur. Wij drinken dan koffie met Karen Kraan, Organisational Development and Learning Specialist van Mama Cash, en Jan Beijert, voormalig voorzitter van het Texelfonds.

 

Centraal staat ditmaal het thema participatory grantmaking, vrij vertaald ‘participatief schenken’ of ‘democratisch geven’. Begunstigde organisaties zijn dan actief betrokken bij het besteden van het donatiebudget van een fonds. Daarin zijn allerlei gradaties en vormen mogelijk. Aan de hand van twee concrete voorbeelden willen we institutionele gevers inspireren om kennis te nemen van deze eigentijdse, vernieuwende manier van geven. Wat levert het op? Wat zijn de succesfactoren en valkuilen?

 

Aanmelding

Werk je bij een vermogensfonds? Of ben je filantroop of filantropieadviseur? Je bent van harte welkom om te luisteren en mee te praten. Maximaal 20 personen kunnen zich uiterlijk dinsdag 10 november aanmelden via info@betergeven.nl. Je ontvangt vervolgens van ons een link om aan te schuiven.

Hebben kunst & cultuur een plek binnen de SDG’s?

De Verenigde Naties hebben in 2015 de grootste maatschappelijke vraagstukken op aarde in kaart gebracht: de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (of: Sustainable Development Goals, kortweg: SDG’s). Deze doelen dienen in 2030 te zijn behaald. De urgentie is dus groot. Ook de filantropie draagt – al dan niet bewust – bij of kan bijdragen aan het verwezenlijken van de SDG’s. De filantropische sector werkt immers op een breed maatschappelijk terrein. De diversiteit aan filantropische instellingen is groot, zowel wat betreft het bestedingsbeleid als de werkwijze. Dus er is altijd wel een verband te leggen met een of meerdere van de 17 SDG’s.

 

Altijd? Er zijn twijfels of ook cultuurfondsen bijdragen aan de SDG’s. Want wat draagt de restauratie van een kerkorgel bij? Een balletvoorstelling? Of een tentoonstelling van moderne kunst? Inderdaad komt in de beschrijvingen van de duurzaamheidsdoelen het woord ‘kunst’ niet voor. Wel wordt op diverse plekken expliciet gerefereerd aan ‘cultuur’ en ‘erfgoed’. Wij zien drie invalshoeken hoe kunst en cultuur verband houden met de SDG’s. We zetten ze hier op een rij.

Invalshoek 1
Kunst en cultuur dragen expliciet bij aan specifieke SDG’s

United Cities and Local Governments (UCLG)[1] brengt een aantal subdoelen naar voren waarin culturele aspecten expliciet worden genoemd, te weten:[2]

 • Doelstelling 4.7 beoogt ervoor te zorgen dat alle leerlingen de benodigde kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder andere op het vlak van duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling.
 • Doelstelling 8.3 betreft de bevordering van ontwikkelingsgericht beleid dat productieve activiteiten ondersteunt, maar ook onder meer de creatie van waardige jobs, ondernemerschap, creativiteit en innovatie.
 • De doelen 8.9 en 12.b verwijzen naar de noodzaak om beleid te bedenken en uit te voeren om duurzaam toerisme te bevorderen, ook door middel van lokale cultuur en producten, en de noodzaak om geschikte monitoringtools te ontwikkelen op dit gebied.
 • Doelstelling 11.4 benadrukt de noodzaak om de inspanningen te versterken om het culturele erfgoed van de wereld te beschermen en veilig te stellen.

Invalshoek 2
Kunst en cultuur dragen impliciet bij aan specifieke SDG’s

In de Tweede Nationale SDG-rapportage staat in de bijdrage van de Rijksoverheid: “Cultuur is niet een specifieke SDG, maar wel heel belangrijk voor het halen van de doelen. Ze verrijkt het individu en verbindt de samenleving. Dit versterkt de Nederlandse instituties en welvaart.”[3] Volgens UCLG “spelen culturele aspecten een centrale rol om de SDG’s succesvol te laten zijn. Culturele rechten, erfgoed, diversiteit en creativiteit zijn kerncomponenten van menselijke en duurzame ontwikkeling.”[4] UCLG brengt diverse SDG’s naar voren waar dit speelt, zonder dat ‘cultuur’ expliciet in de tekst van de betreffende SDG is opgenomen:

 

Cultuuruitingen, diensten, goederen en erfgoedsites kunnen bijdragen aan inclusieve en duurzame economische ontwikkeling.
Gezondheidsbeleid en -programma’s moeten cultureel relevant zijn, rekening houdend met lokale gebruiken, evenals integratie van traditionele gezondheidssystemen en artsen. Deelname aan het culturele leven kan bijdragen aan verbetering van gezondheid en welzijn, zoals erkend door een toenemend aantal onderzoeken en voorbeelden.[5]
Culturele participatie kan bijdragen aan empowerment en de inclusie van alle mensen bevorderen, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, afkomst, religie of economische of andere status. Kunstenaars en creatieve professionals kunnen bij het ontwerp en presentatie van (migratie-)verhalen een stem geven aan ontwikkelings­landen.
Er bestaan verbanden tussen culturele activiteiten, traditionele kennis en ecologisch duurzame praktijken, die moeten worden onderzocht en bevorderd. Creatieve professionals kunnen worden betrokken bij bewustmakingsactiviteiten over klimaatverandering.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat in een publicatie van UNESCO cultuur wordt gezien als een aanjager van duurzame ontwikkeling: “Als motor van duurzame ontwikkeling zorgt cultuur voor de doeltreffendheid van acties in andere sectoren en beleidsgebieden. Cultuurgerichte acties die prioriteit geven aan participatieve processen en lokale oplossingen bevorderen het eigenaarschap van de gemeenschap en dragen ook indirect bij aan bredere ambities voor vrede, sociale inclusie, fundamentele vrijheden en culturele diversiteit.”[6] UNESCO ziet dan ook aanknopingspunten met 12 van de 17 SDG’s; doelen 1, 3, 7, 9 en 12 vallen buiten het bereik.

Invalshoek 3
Kunst & cultuur brengen de SDG’s over het voetlicht en vergroten het bewustzijn

Er zijn diverse voorbeelden te vinden waarbij met kunst de 17 SDG’s als inspiratiebron worden gezien of waarin met (bestaande) kunst de SDG’s onder de aandacht worden gebracht. Daarvan zijn verschillende voorbeelden te vinden:

 • SDG’s x ART: een kunstexpositie in Amsterdam met als thema de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, georganiseerd vanuit JCI (Junior Chamber International)
 • ART 2030: een non-profitorganisatie die door middel van kunst de harten, geesten en verbeeldingskracht van mensen wil openen en tot actie te inspireren voor een gezonde en duurzame toekomst
 • Revisiting the sustainable development goals through art: online presentatie van International Geneva van de SDG’s door de lens van de kunst, aan de hand van 17 beroemde kunstwerken. Ze nodigen uit om de exacte aard van de doelen van de VN in twijfel te trekken. “Kunst herinnert ons er ook aan dat onze meest waardevolle hulpbron om de SDG’s tegen 2030 te bereiken, onze creativiteit is.”
 • SDG Art Exhibition Launch Night: een kunstexpositie in Christchurch (Nieuw-Zeeland) om de SDG’s onder de aandacht te brengen en fondsen te werven om deze te helpen verwezenlijken
 • The SDG & Performing Arts Project: een kring van podiumkunstenaars en creatievelingen die samen kunst en artistiek werk maken voor sociale communicatie en educatie over de SDG’s

Wat betekent dat voor cultuurfondsen?

De kerntaak van cultuurfondsen is het financieren van initiatieven en instellingen in de kunst- en cultuursector. Daartoe rekenen we ook de erfgoedsector. Vanuit de drie invalshoeken komen we tot een aantal voorbeelden van initiatieven die bijdragen aan de SDG’s:

 

InvalshoekVoorbeelden van initiatieven
Kunst en cultuur dragen expliciet bij aan specifieke SDG’s
 • Initiatieven die mensen met verschillende culturele achtergronden bij elkaar brengen
 • Initiatieven die de creativiteit van bijvoorbeeld kinderen stimuleren
 • Initiatieven waarbij kunst als middel wordt ingezet voor bijvoorbeeld vitale wijken, participatie kansarme groepen en/of zinvolle dagbesteding voor gehandicapten of ouderen
 • Ontwikkeling en verkoop van lokale producten
 • Behoud en beleving van (im)materieel erfgoed
 • Werkgelegenheid in de cultuursector
Kunst en cultuur dragen impliciet bij aan specifieke SDG’s
 • Erfgoed toegankelijk(er) maken voor mensen met een beperking
 • Kunstprojecten waarin (migratie-)verhalen centraal staan
Kunst & cultuur brengen de SDG’s over het voetlicht en vergroten het bewustzijn
 • Exposities die bewustwording rond duurzaamheid vergroten

Uiteraard kunnen cultuurfondsen ook aan de SDG’s bijdragen door middel van hun vermogensbeheer en bedrijfsvoering.

Conclusie

Kunst wordt weliswaar niet specifiek genoemd in de SDG’s, maar als uitingsvorm van ‘cultuur’ heeft kunst wel degelijk een belangrijke plek in de SDG’s. Als cultuurfondsen een SDG-bril opzetten, dan kunnen ze de toegevoegde waarde van kunst en cultuur voor de SDG’s ontdekken.

 


Over de auteurs

 

Kees KaffkaKees Kaffka (Kaffka Consult) is adviseur duurzaamheid: “Een groot deel van mijn loopbaan ben ik actief geweest op het snijvlak van de mens en natuur, en dan specifiek in relatie tot landschappen. Sinds 2016 is die focus verbreed met thema’s als energietransitie en lokale bewonersinitiatieven. Gezien dit brede werkveld ben ik enthousiast voorstander van de Sustainable Development Goals van de UN. Deze SDG’s geven mij een kader waarbinnen ik me kan richten op wisselende thema’s of juist op de interactie daartussen.”

Luuk van TermLuuk van Term (Beter Geven) is communicatiestrateeg en filantropieadviseur: “Mijn studie Internationale Betrekkingen sloot ik af met een scriptie over ecologische veiligheid. Klimaatverandering en andere mondiale milieuproblemen zouden overal ter wereld de veiligheid van mensen onder druk kunnen zetten. Hoe actueel is dat thema tegenwoordig! Ik ben ervan overtuigd dat fondsen vanuit hun missie al bijdragen aan de SDG’s. Het is een kwestie van zichtbaar maken. Daar zet ik me graag voor in.”

 


[1] United Cities and Local Governments (UCLG) vertegenwoordigt en verdedigt de belangen van lokale overheden op het wereldtoneel. Het hoofdkantoor is gevestigd in Barcelona. De missie van de organisatie is om de verenigde stem te zijn en wereldwijd pleitbezorger van democratisch lokaal zelfbestuur, het bevorderen van haar waarden, doelstellingen en belangen, door middel van samenwerking tussen lokaal regeringen, en binnen de bredere internationale gemeenschap.

[2] Culture in the sustainable development goals: a guide for local action (UCLG 2018)

[3] Tweede Nederlandse SDG-rapportage, Nederland ontwikkelt duurzaam (2018), p.13

[4] Culture in the sustainable development goals: a guide for local action (UCLG 2018)

[5] Een voorbeeld in Nederland is Lang Leve Kunst, een platform over kunst- en cultuurparticipatie door ouderen. Onderzoek toont daarbij aan dat kunstparticipatie voor ouderen een positieve invloed heeft op zes dimensies van gezondheid: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie, dagelijks functioneren en zingeving.

[6] Culture for the 2023 agenda (UNESCO 2018), p.6

Zesde editie online Koffietafel

De zesde Koffietafel zal plaatsvinden op woensdag 11 november van 11.30 tot 12.30 uur. Wij drinken dan koffie met programmaleider Monique de Bree – Tromp van NOV en senior-adviseur donaties Mieke Franssen van VSBfonds.

 

Aanleiding is het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet: in 2021 staan allerlei activiteiten op het programma om het vrijwilligerswerk te stimuleren. Zeker in deze crisistijd is het cruciaal dat vrijwilligersorganisaties de juiste mensen aan boord hebben om deze moeilijke periode door te komen. Wat kun je als fonds doen om de kwaliteit van het vrijwilligerswerk in Nederland een impuls te geven? Wat kun je bijvoorbeeld doen om het bestuur en toezicht van vrijwilligersorganisaties te verbeteren?

 

Aanmelding

Werk je bij een vermogensfonds? Of ben je filantroop of filantropieadviseur? Je bent van harte welkom om te luisteren en mee te praten. Maximaal 20 personen kunnen zich uiterlijk dinsdag 10 november aanmelden via info@betergeven.nl. Je ontvangt vervolgens van ons een link om aan te schuiven.

Vijfde editie online Koffietafel

Dit voorjaar zijn we begonnen met onze online ‘koffietafel’. Zo bleven we met collega’s uit het veld van de (vermogens)fondsen in contact. En dat zetten we dit najaar voort. Ook filantropen en filantropieadviseurs zijn daarbij van harte welkom.

 

De vijfde Koffietafel zal plaatsvinden op woensdag 23 september van 11.00 tot 12.00 uur. Wij drinken dan koffie met SDG-coördinator Sandra Pellegrom van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en impactmanager Martijn Roos van de Goldschmeding Foundation.

 

Ditmaal staan de Sustainable Development Goals (SDG’s) centraal. Deze werden in 2015 door de VN geïntroduceerd als raamwerk voor de grootste maatschappelijke uitdagingen in de wereld. Fondsen dragen intrinsiek en impliciet bij aan de doelen, maar maken dat nog zelden zichtbaar. Maar waarom niet? En hoe zou je dat alsnog kunnen doen?

 

Aanmelding

Werk je bij een vermogensfonds? Of ben je filantroop of filantropieadviseur? Je bent van harte welkom om te luisteren en mee te praten. Maximaal 20 personen kunnen zich uiterlijk dinsdag 22 september aanmelden via info@betergeven.nl. Je ontvangt vervolgens van ons een link om aan te schuiven.

Coronareeks op LinkedIn

De coronacrisis houdt ons land in zijn greep. Het was en is nog steeds interessant om te zien hoe de filantropie in Nederland op deze ongekende crisis reageert. Zo tonen fondsen coulance ten aanzien van begunstigde organisaties en maken ze budgetten vrij om de gevolgen van de crisis op te vangen. De afgelopen weken hielden we bij hoe fondsen en andere filantropische instellingen op de crisis inspelen. We plaatsten daarom geregeld een voorbeeld van een opmerkelijke, boeiende actie. Ter inspiratie!

 


#45

Het Prins Bernhard Cultuurfonds lanceert een nieuwe steunregeling voor de culturele sector. Het Cultuurmakersfonds is er voor professionele makers (stichtingen of collectieven) in de beeldende kunst, theater, film, dans, muziek en letteren (performance, lezing) die géén meerjarige subsidies van overheden of overheidsfondsen ontvangen. Zij kunnen vanaf 11 juni een aanvraag indienen via de website van het Cultuurfonds. Het fonds biedt makers steun om hun creatieve activiteiten te continueren en cultuur in Nederland een nieuwe impuls te geven. Er is op dit moment € 2 miljoen beschikbaar dankzij de voorlopige opbrengst van het burgerinitiatief #Doemeemetjeaow en een anonieme schenking.

 

Meer informatie >>>

 


#44

Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. ziet dat veel organisaties nadenken over de maatregelen die getroffen moeten worden om straks klaar te zijn voor de ander-halve-meter-samenleving. Nu Nederland langzaam uit de intelligente lockdown kruipt, krabbelen ook stichtingen en verenigingen weer op. Het fonds ziet nieuwe initiatieven of creatieve oplossingen voor de uitdagingen die door de coronacrisis zijn ontstaan of veranderd. “Als Fonds denken wij daar graag over mee en ondersteunen wij stichtingen en verenigingen hierbij. Het Fonds is er immers voor iedereen in de (nieuwe) samenleving van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis”, zo staat op de website te lezen. Via die website kan eenvoudig en snel een aanvraag worden ingediend.

 

Meer informatie >>>

 


#43

De LEGO Foundation heeft DKK 13 miljoen (circa € 1,75 miljoen) beschikbaar gesteld aan UNICEF om miljoenen kinderen die nog thuis geïsoleerd zijn te laten ‘leren door spelen’. Terwijl Deense kinderen terug naar school gaan, is de realiteit voor miljoenen kinderen over de hele wereld een heel andere. Sarah Bouchie, hoofd Global Programs van de LEGO Foundation: “In crises als deze kan spelenderwijs leren aanzienlijk bijdragen aan de psychologische, emotionele en cognitieve gezondheid en ontwikkeling van kinderen, waar ze ook ter wereld zijn en welke achtergrond ze ook hebben. Het is echter belangrijk dat we ook leren door te spelen als we uit de COVID-19-crisis komen, omdat het kinderen in tijden van tegenslag veerkrachtiger kan maken en hen de vaardigheden en vaardigheden kan bijbrengen die ze nodig hebben in een veranderlijke wereld. Daarom is de duurzaamheid en focus op lange termijn van ons partnerschap met UNICEF belangrijk voor ons.”

 

Meer informatie >>>

 


#42

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Niet alleen voor de nationale arbeidsmarkt, maar ook voor Europese en internationale uitwisseling van arbeidskrachten. Welke oplossingen zijn er om de problemen op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt het hoofd te bieden? Instituut Gak roept onderzoekers op om uiterlijk maandag 8 juni 2020 om 9.00 uur een onderzoeksvoorstel in te dienen. Het resultaat van het onderzoek moet een rapportage zijn met een heldere beschrijving van de resultaten van het onderzoek en concrete aanbevelingen voor diverse stakeholders uit de praktijk en onderzoekers. Deze resultaten en aanbevelingen zullen vervolgens interactief worden gedeeld met relevante stakeholders.

 

Meer informatie >>>

 


#41

Het Prins Bernhard Cultuurfonds kondigde deze week twee nieuwe regelingen aan naar aanleiding van de coronocrisis. De eerste regeling betreft steun voor vastgelopen restauratieprojecten. Het Cultuurfonds heeft daarvoor de handen ineengeslagen met Beroepsvereniging Restauratoren Nederland. Als restauratiewerkzaamheden aan historische objecten door een liquiditeitstekort bij de opdrachtgevers als gevolg van de coronacrisis zijn bevroren, kan nu ondersteuning worden aangevraagd. De tweede regeling is er een voor erfgoedorganisaties die grotendeels afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers. Organisaties kunnen een bijdrage aanvragen voor initiatieven of aanpassingen die erfgoedvrijwilligers en/of de organisatie helpen passende maatregelen te nemen vanwege het coronavirus. De projecten dienen versteviging of versterking van de erfgoedvrijwilligers en/of organisatie als doel te hebben, met een blijvend effect op de lange termijn.

 

Meer informatie (1) >>>
Meer informatie (2) >>>

 


#40

De Turing Foundation stelt € 150.000 beschikbaar voor ‘De kracht van onze Nederlandse collecties’ van Vereniging Rembrandt. Deze speciale actie biedt kunstmusea de mogelijkheid om een financiële tegemoetkoming van maximaal € 10.000 aan te vragen voor de inrichting van een presentatie rond één of enkele werken uit de eigen collectie in de eerste maanden na de heropening. De Turing Foundation en Vereniging Rembrandt hopen hiermee de musea te inspireren en nieuwe energie te geven ter voorbereiding op de aanstaande heropening. In deze uitzonderlijke tijd kunnen musea met kleine presentaties de aandacht vestigen op de rijkdom binnen de eigen collectie. Musea kunnen tot uiterlijk 30 mei 2020 een aanvraag indienen.

 

Meer informatie >>>

 


#39

Naast fondsen en non-profitorganisaties kent Nederland vele sociale ondernemingen die maatschappelijke verandering proberen te bewerkstelligen. In deze coronatijd zijn ook zij volop actief, al dan niet gefinancierd door fondsen. Social Enterprise NL verbindt en versterkt sociale ondernemers en heeft de afgelopen weken verschillende creatieve corona-initiatieven van sociale ondernemingen in beeld gebracht. In een overzicht staan oplossingen, creatieve ideeën en oproepen nog eens per thema beschreven, zoals platforms die hulp bieden, goed gevulde boxen, kortingen en tegemoetkomingen.

 

Meer informatie >>>

 


#38

Cassie Robinson van The National Lottery Community Fund roept fondsen op om de huidige crisis aan te grijpen om hun eigen aanpak tegen het licht te houden. “Vaak richten we ons op wat organisaties zeggen dat ze zullen opleveren als een manier om ze te financieren, maar dit is een tijd waarin veel organisaties niet kunnen leveren of moeten veranderen hoe ze dat doen. Wat zou er gebeuren als we flexibiliteit zouden belonen in plaats van alleen prestaties?” Vriendelijkheid, aanpassingsvermogen, nederigheid over feilbaarheid: we zouden meer waarde moeten hechten aan bepaald gedrag. “We zien zoveel organisaties die in nieuwe samenwerkingen werken, hun inspanningen coördineren en totaal verschillende soorten relaties opbouwen – kunnen we dit belonen? Het idee om alleen collectieven te financieren in plaats van individuele organisaties is nog nooit zo aannemelijk geweest.”

 

Meer informatie >>>

 


#37

Met de actie Bergstebeste wil het Meeussen Fonds in Bergen op Zoom mensen die zich in deze coronatijd inzetten voor een ander belonen. “Het begint nu te lopen. We krijgen heel mooie concrete verzoeken binnen”, zegt voorzitter Peter Bevers. Zo ligt er een vraag voor een mooie bos bloemen voor een arts. “Iemand die niet graag in het zonnetje staat. En dat is nu precies wat we met onze actie bedoelen. We merken ook dat bij alle verzoeken die binnenkomen gewoon een mooi verhaal zit.” Het Fonds geeft geen geld, maar wel bijvoorbeeld een dinerbon of betaalt een bezoekje aan de bioscoop. De bonus kan € 50, 150 of 300 zijn. ”We trekken er vele tienduizenden euro’s voor uit. We hebben als bestuur tegen elkaar gezegd: hier maken we echt geld voor vrij”, zo laat Bevers weten. Het Meeussen Fonds ondersteunt projecten die het welzijn en de gezondheid verbeteren van inwoners van de regio Bergen op Zoom en is voortgekomen uit de Stichting Algemeen Burger Gasthuis.

 

Meer informatie >>>

 


#36

De zes grootste rijkscultuurfondsen stellen € 15 miljoen euro beschikbaar om werkenden in de creatieve sector te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Het Nederlands Letterenfonds, Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Filmfonds en Fonds voor Cultuurparticipatie hebben daarvoor binnen hun bestaande budgetten ruimte gemaakt. Het bedrag komt bovenop de € 300 miljoen die minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven eerder al aankondigde. De extra ondersteuning vanuit de rijkscultuurfondsen richt zich vooral op projecten, werk en opdrachten voor makers. Daarnaast is er ruimte voor ondersteuning van instellingen die niet behoren tot de doelgroep van het aanvullend steunpakket van € 300 miljoen. Hiermee dragen de rijkscultuurfondsen bij aan het ondersteunen van de totale keten en de borging van talentontwikkeling in de verschillende sectoren en disciplines.

 

Meer informatie >>>

 


#35

De Haëlla Stichting zette binnen een week na aanvang van de ‘intelligente lockdown’ samen met Fonds 1818 het initiatief kleinecoronahulp.nl op. Vrijwilligers kunnen via dat loket maximaal € 2.500 aanvragen voor projecten om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. De gesteunde vrijwilligersprojecten richten zich op daklozen, ongedocumenteerden, mensen in armoede en eenzame mensen. Dankzij ‘Kleine coronahulp’ konden al meer dan negentig projecten worden opgezet. Twintig vermogensfondsen uit het hele land – waaronder Fonds Schiedam Vlaardingen, het Haags Groene Kruis Fonds en het Oranje Fonds – hebben zich inmiddels bij het initiatief aangesloten. “Een initiatief als ‘Kleine coronahulp’ onderstreept niet alleen het belang van vrijwilligerswerk, maar maakt ook pijnlijk duidelijk dat veel van de gesteunde mensen zich bewegen buiten het beeld van professionele instanties, zoals grote hulp- en welzijnsorganisaties en de gemeenten”, aldus het persbericht. ”Vrijwilligersinitiatieven zijn én blijven van cruciaal belang, niet alleen om direct noodhulp te kunnen bieden, maar zeker ook om mensen in nood te kunnen koppelen aan de juiste instanties voor een meer structurele verbetering van hun leefsituatie.”

 

Meer informatie >>>

 


#34

De Bernard van Leer Foundation constateert dat baby’s en peuters extra hard geraakt worden door de coronacrisis. Over de hele wereld krijgen ze niet de gezondheidszorg, voeding, spelvreugde en liefde die ze nodig hebben. Vooral kinderen die in armoede leven, zonder documentatie of met speciale behoeften of gezondheidsproblemen lopen een groot risico. Maar de pandemie biedt ook perspectieven: veel mensen ervaren het belang van kinderopvang, gezinnen vinden manieren om samen nieuwe dingen te doen, stadsbewoners genieten van schonere lucht en minder auto’s en gemeenschappen worden hechter doordat mensen elkaar steunen. Op basis van inzichten uit de achterban presenteert de Bernard van Leer Foundation nu verschillende strategieën voor interventies na de crisis: voor ministeries van financiën, voor gezondheids- en sociale diensten en voor lokale overheden.

 

Meer informatie >>>

 


#33

De filantropie is volop actief om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. De huidige crisis toont aan hoe kwetsbaar onze samenlevingen zijn en hoeveel solidariteit we nodig hebben. Maar de vele inspirerende verhalen die deze solidariteit laten zien, komen zelden voor in de reguliere berichtgeving. Daarom lanceert Dafne – een Europees netwerk van filantropen en fondsen – een fotowedstrijd om visuele verhalen vast te leggen van de mensen achter filantropie. Inzendingen van Europese fondsen en maatschappelijke organisaties die steun bieden zijn welkom. Het thema luidt #HoldingTogether. De beste fotoverhalen worden door een vakjury geselecteerd en op European Day of Donors and Foundations op 1 oktober bekendgemaakt.

 

Meer informatie >>>

 


#32

“Vrijwel iedereen worstelt met de vraag of een project kan doorgaan of niet. Ik vind het belangrijk om in deze onzekere tijd te benadrukken dat Fonds 21 zich betrokken voelt bij zijn aanvragers. We denken dan ook graag met jullie mee over oplossingen voor projecten, zodat we straks, zodra het mag, weer mede ervoor kunnen zorgen dat er goed aanbod is.” Dat meldt algemeen directeur Marie Hélène Cornips vandaag op de website van Fonds 21. Ze roemt daarbij de veerkracht en creativiteit in de sector en roept op om plannen te blijven ontwikkelen en aanvragen te blijven indienen. “Er is ons alles aan gelegen om de sector weer op gang te helpen, zodat er weer geproduceerd kan worden, zzp’ers en freelancers weer opdrachten kunnen krijgen en wij projecten kunnen blijven ondersteunen die van betekenis zijn voor publiek en samenleving.”

 

Meer informatie >>>

 


#31

Open Society Foundations stelt $ 16 miljoen beschikbaar om de gevolgen van het coronavirus voor het klimaat te ondervangen. De steun is gericht op ‘groene’ economische stimuleringsplannen en stopzetting van autoritaire inspanningen om de vooruitgang op milieugebied terug te dringen. Het bedrag maakt deel uit van een investering van meer dan $ 130 miljoen die eerder deze maand was aangekondigd om de impact van de pandemie wereldwijd het hoofd te bieden. “De pandemie heeft de gevaren van het negeren van wetenschap maar al te reëel gemaakt. Onze wereld wordt geconfronteerd met twee noodsituaties tegelijk – zowel de klimaatcrisis als een wereldwijde pandemie – en het verdiept raciale, gender- en economische onrechtvaardigheden”, aldus voorzitter Patrick Gaspard. Open Society Foundations is opgericht door George Soros en steunt onafhankelijke groepen die werken voor rechtvaardigheid, democratisch bestuur en mensenrechten.

 

Meer informatie >>>

 


#30

In Rotterdam blijven lokale fondsen in deze crisistijd projecten steunen die passen bij hun doelstelling en hun werkgebied. Zo is er steun voor lokale voedselbanken, laptops voor thuisonderwijs en jeugdzorgopvang, tablets voor ouderen in zorginstellingen en allerlei vormen van extra zorg voor kinderen en ouderen of steun voor mensen die niet bereikt (kunnen) worden door de vele overheidsmaatregelen. Onder het motto ‘Samen sterker’ vindt er tussen de Rotterdamse fondsen afstemming, coördinatie en vooral samenwerking plaats. “Vele kleine en grote initiatieven zijn inmiddels in gang gezet, maar de opgaven waar we met elkaar voor staan zijn enorm.” Via een webpagina delen fondsen hun initiatieven en acties.

 

Meer informatie >>>

 


#29

Op 15 april opende het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) een Snelloket voor Amsterdamse cultuurmakers die reageren op de coronacrisis. Er was een budget van € 300.000 beschikbaar om nieuwe culturele initiatieven te stimuleren. Het AFK werd overspoeld met aanvragen: binnen twee weken oversteeg het aantal aanvragen het totaal beschikbare budget ruimschoots. Het AFK heeft inmiddels meerdere culturele projecten mogelijk kunnen maken, maar heeft het loket voor nieuwe aanvragen voorlopig gesloten. Directeur Annabelle Birnie: “Het Snelloket toont aan dat Amsterdamse makers niet stilzitten en een inspirerende bijdrage leveren voor de stad. Het AFK heeft helaas niet iedereen kunnen bedienen, maar we doen er alles aan om aanvullende middelen te werven. Om voor diegenen die we moesten teleurstellen het Snelloket zo snel mogelijk weer te openen. Zo blijft het AFK (het kleine) verschil maken voor de culturele ZZP-er en dat is wat telt.”

 

Meer informatie >>>

 


#28

Net als in het Verenigd Koninkrijk wordt in de Verenigde Staten bijgehouden wat fondsen en filantropen schenken in verband met de coronacrisis. Candid heeft berekend dat 587 instanties inmiddels in totaal $ 9,1 miljard aan schenkingen hebben toegezegd. Het Amerikaanse filantropieplatform stelt ook een lijst samen van fondsen die specifiek zijn opgericht in de nasleep van het coronavirus. De lijst bestaat uit Amerikaanse fondsen die in de VS gevestigde non-profitorganisaties ondersteunen. Daarvan zijn er nu 604.

 

Meer informatie >>>

 


#27

Vanochtend ging Elise Kant van Haëlla Stichting tijdens onze eerste online Koffietafel in op de ontwikkeling en resultaten van kleinecoronahulp.nl. In de afgelopen weken konden zo’n 85 coronaprojecten worden geholpen. De projecten lopen uiteen van hulp aan mensen die vóór de crisis nog net wel voor zichzelf konden zorgen maar nu écht niet meer, tot gezellige projecten zoals belcirkels voor eenzame ouderen en muziek in verzorgingshuizen. Honderden enthousiaste vrijwilligers sloegen aan het koken en uitdelen van voedsel. Zo zijn er vele belangrijke, kleine projecten opgezet. Kristel Ashra van het Oranje Fonds kondigde vers van de pers aan dat ook dit fonds een bijdrage zal leveren aan het loket. Daarmee komt het aantal op 19 samenwerkende fondsen.

 

Meer informatie >>>

 


#26

Fondsen in Londen werken via London Funders in de Britse hoofdstad samen om gecoördineerd financiering te verstrekken aan gemeenschappen die getroffen zijn door de coronapandemie. De eerste ‘golf’ kleine donaties waren gericht op voedsel en essentiële behoeften. ‘Golf 2’ is bedoeld om de crisisrespons voort te zetten en de manier van werken structureel te veranderen zodat voortdurend aan de behoeften van gemeenschappen kan worden tegemoetgekomen. Toekomstige programma’s kunnen financiering voor de langere termijn en herstel omvatten. De financiers zijn enkele kernprincipes overeengekomen die van toepassing zijn op alle financieringsprogramma’s die worden ontwikkeld. Deze principes zijn gebaseerd op lessen die zijn getrokken uit de eerdere reacties op noodsituaties.

 

Meer informatie >>>

 


#25

In Groot-Brittannië is bij Grants Online een overzicht te vinden van alle fondsen die budgetten beschikbaar hebben voor coronagerelateerde projecten en initiatieven. Verschillende gemeenschapsfondsen en andere financiers hebben namelijk programma’s gelanceerd om lokale organisaties bij te staan in deze crisistijd. De ruim 100 regelingen zijn ingedeeld naar landelijk en regionaal niveau. Ook in Nederland beginnen we steeds beter zicht te krijgen op wat fondsen naar aanleiding van de crisis aan steun kunnen bieden. Het SBF brengt de verschillende mogelijkheden in kaart.

 

Meer informatie (1) >>>
Meer informatie (2) >>>

 


#24

Een aantal internationale netwerkorganisaties zet aan tot een gezamenlijke en samenhangende reactie op de crisis. DAFNE, EFC, EVPA, GSG and NEF doen dat door gemakkelijke toegang te bieden tot waardevolle informatiebronnen in heel Europa en daarbuiten en door gezamenlijke initiatieven te lanceren. Daartoe is de European Philanthropy and Social Investing Impact Hub ingericht, onder de naam Unitus Europe. De betrokken partijen nodigen Europese actoren en mondiale spelers die actief zijn in Europa uit om waardevolle informatie en bronnen te delen, met goede voorbeelden andere actoren te inspireren, nieuwe perspectieven en inzichten te verwerven door peer-learning en kansen te identificeren aan de vraag- en aanbodzijde.

 

Meer informatie >>>

 


#23

ZonMw start binnenkort – in opdracht van VWS en samen met NWO – het onderzoeksprogramma COVID-19. Door de aanzienlijke impact van de coronacrisis is er immers een grote behoefte aan medische en maatschappelijke oplossingen en antwoorden. Het programma moet bijdragen aan het bestrijden van de gevolgen van het coronavirus (COVID-19) op korte en langere termijn en nieuwe kennis genereren over preventie, behandeling, herstel van deze infectieziekte en bredere maatschappelijke vraagstukken daarover. Er is € 27 miljoen beschikbaar voor subsidies aan onderzoeks- en praktijkprojecten. Naar verwachting is eind april meer gedetailleerde informatie beschikbaar.

 

Meer informatie >>>

 


#22

De Philips Foundation, de AFAS Foundation en de Noaber Foundation slaan voor het eerst de handen ineen. Ze stellen € 3 miljoen beschikbaar voor de aanschaf van 5 mobiele isolatie-verpleegunits. Hiermee kan de lokale ziekenhuiszorg worden uitgebreid wanneer een toenemend aantal coronabesmettingen capaciteitsproblemen veroorzaakt. De units kunnen ook worden gebruikt voor ziekenhuisopnames die niet gerelateerd zijn aan het virus, om de druk op ziekenhuizen te verlichten. Daarnaast komen er 20 ziekenhuisbedden in modulaire opblaasbare tenten die ontworpen zijn voor het optimaal diagnosticeren en verplegen van patiënten en het aanbieden van hoogstaande gezondheidszorg aan mensen die (mogelijk) besmet zijn.

 

Meer informatie >>>

 


#21

Ook de Nederlandse film- en televisiesector heeft last van de coronacrisis. Daarom hebben Netflix en het Nederlands Filmfonds een nieuw steunfonds voor film- en televisieproducties opgezet voor onder meer kwetsbare freelancers, cast en crew, filmmakers en andere filmprofessionals. De samenwerking met Netflix biedt het Filmfonds meer mogelijkheden om getroffen producties te steunen, zonder dat bijdragen voor toekomstige filmprojecten onder druk komen te staan. Netflix stelt in Nederland € 1 miljoen euro beschikbaar om het fonds te lanceren. Het fonds is onderdeel van een wereldwijd fonds van $ 100 miljoen van Netflix voor medewerkers in de creatieve sector.

 

Meer informatie>>>

 


#20

Topman Alan Jope van Unilever kondigde een paar weken geleden al aan welke maatregelen ’s werelds grootste zeepfabrikant neemt in de strijd tegen corona. “Totdat er een vaccin is voor Covid-19 blijft zeep onze beste eerste verdedigingslinie. […] We hebben een sociale, medische en morele verplichting om zeep wereldwijd gemakkelijker verkrijgbaar te maken.” Unilever biedt dan ook gratis zeep, ontsmettingsmiddel, bleekmiddel en voedsel aan ter waarde van € 100 miljoen. Ongeveer de helft hiervan gaat naar het COVID-actieplatform van het World Economic Forum, dat wereldwijde gezondheidsorganisaties en -instanties ondersteunt bij hun reactie op de noodsituatie. De andere helft komt van productdonaties, partnerschappen en handwasprogramma’s op nationaal en lokaal niveau. Voor klanten en leveranciers is € 500 miljoen aan cashflowverlichting beschikbaar.

 

Meer informatie >>>

 


#19

Gisteren kondigde Mark Suzman, directeur van de Bill & Melinda Gates Foundation, aan dat de stichting $ 150 miljoen extra in de strijd tegen het coronavirus investeert. Dat bedrag komt bovenop de eerder toegezegde $ 100 miljoen. “Vanaf de eerste dag heeft de stichting een op gegevens gebaseerde, evidence-based benadering omarmd om de gezondheid te verbeteren, armoede te verminderen en kansen te vergroten. We vertrouwen op wetenschappelijke en technische expertise. En we zijn resoluut politiek neutraal,” zo benadrukt Suzman. “Het gaat uiteindelijk om het redden van mensenlevens.”

 

Meer informatie >>>

 


#18

Vermogensfondsen reageren verschillend op de huidige crisissituatie. Rien van Gendt, de éminence grise van de Nederlandse filantropie, zegt daarover in de Italiaanse krant La Repubblica: “De fondsen werden, net als de andere investeerders, hard getroffen door de ineenstorting van de financiële markten. Sommige organisaties, waarvan de activa een waardeverlies hebben geleden in de orde van 10-20%, hebben besloten om kosten te verlagen en activiteiten te verminderen. Andere fondsen handelden anticyclisch. […] Sommige fondsen hebben besloten om speciale noodfondsen te creëren, voor een bedrag tussen 10 en 20% van het jaarlijkse uitgavenbudget, om de gemeenschappen waarin ze actief zijn te helpen. En ze hebben allemaal begunstigden van hun bestedingen vormen van steun kunnen bieden, waaronder kosteloze verlenging, minder bureaucratie en niet-financiële steun.”

 

Meer informatie >>>

 


#17

De Goldschmeding Foundation steunt een initiatief van Pro Parents om gezinnen tijdens deze crisis te ondersteunen en te adviseren. Nu veel ouders thuiswerken en kinderen niet naar school of de kinderopvang kunnen, zijn 1,3 miljoen ouders met kinderen onder de 12 jaar op zoek naar een nieuwe balans. Pro Parents werkt samen met TNO, Argo GGZ en IMH Nederland om online kennis en expertise te delen over de ontwikkeling van jonge kinderen, ouderschap & werk en mentale weerbaarheid in deze crisistijd. Daarnaast ligt er een plan voor doorontwikkeling richting e-health en uitbreiding naar online dienstverlening.

 

Meer informatie >>>

 


#16

De Amsterdamse buurtfondsen – ondersteund door de stichting Mensen Maken Amsterdam – lanceren vandaag een versnelde procedure voor bewoners die een klein corona-gerelateerd project willen uitvoeren en hier (direct) financiële ondersteuning bij nodig hebben. In totaal is er gezamenlijk € 5.000 euro (10 x € 500) te verdelen door de buurtfondsen. Aanvragers krijgen uiterlijk binnen een week de uitslag en de bijdrage.

 

Meer informatie >>>

 


#15

Geneva Global – een gerenommeerd adviesbureau op het gebied van strategische filantropie – ziet ook dat filantropie in deze crisistijd een essentiële leemte opvult door organisaties te helpen met financiële en technische ondersteuning. Maar strategische filantropen moeten zich ook realiseren:
 • dat deze crisis de mogelijkheid biedt om te beoordelen welke non-profitorganisaties sterk en duurzaam zijn, en welke zwak;
 • dat er een ‘goudkoorts’-effect optreedt, waarbij non-profitorganisaties massaal de crisis aangrijpen vanwege het potentieel aan nieuwe financiering;
 • en dat filantropie uiteindelijk draait om sociale verandering en niet om het steunen van liefdadigheidsorganisaties als zodanig.
Meer informatie >>>

 


#14

Naast geld hebben fondsen vaak veel kennis en ervaring in huis, zoals KNHM Foundation. KNHM-adviseurs hebben voor alle burgerinitiatieven in Nederland een handige lijst gemaakt vol tips en ideeën. De lijst is onderverdeeld in twee thema’s: organisatie en financiën. Actieve burgers die nu hun project op een laag pitje moeten zetten, kunnen hier wellicht hun voordeel mee doen.

 

Meer informatie >>>

 


#13

In de Verenigde Staten hebben bijna 600 organisaties een belofte ondertekend om non-profitorganisaties, gemeenschappen en mensen te steunen die het hardst worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Deze “leiders op het gebied van filantropie” nodigen financiers en andere vooraanstaande spelers in de filantropische sector uit om zich bij hen te voegen en de belofte van actie te ondertekenen. “We moeten samen sterk zijn. Door samen op te treden om onze begunstigde partners flexibiliteit te bieden, denken we dat we hen kunnen helpen hun essentiële werk krachtig en vol vertrouwen vooruit te helpen op dit kritieke moment,” zo luidt de oproep van de Council of Foundations.

 

Meer informatie >>>

 


#12

Het internet als wapen in de strijd tegen corona: SIDN fonds biedt in deze crisis hulp aan sterke internetoplossingen. Het fonds is op zoek naar initiatieven die door middel van goede data en kennisvergaring beter op de crisis kunnen inspelen. Voorbeelden zijn citizen science of andere vormen van slim georganiseerde, hoogwaardige en verantwoordelijke (realtime) dataverzameling en -deling. Maar ook betrouwbare en veilige digitale oplossingen zijn welkom, zeker nu op grote schaal van internet gebruik wordt gemaakt om thuis te kunnen werken, leren en leven. Aanvragen kan in principe tot 30 juni 2020.

 

Meer informatie >>>

 


#11

De Stavros Niarchos Foundation zet het Global Relief Initiative op om met $ 100 miljoen de coronacrisis aan te pakken. Het initiatief zal zich richten op zowel de korte als de lange termijnkwesties in verband met de pandemie. Het streven is om wereldwijd samen te werken met organisaties die inspelen op de toenemende psychologische behoeften en die werken aan het versterken van het sociale vangnet. Speciale aandacht is er voor de situatie in Griekenland, aangezien dit land bijzonder kwetsbaar is voor de economische en sociale gevolgen van de pandemie.

 

Meer informatie >>>

 


#10

Ook bedrijven komen in actie in deze crisistijd. Zo heeft Beiersdorf – het moederbedrijf van onder meer Nivea en Labello – een internationaal donatieprogramma opgezet om kwetsbare groepen in de samenleving te helpen. € 50 miljoen euro komt beschikbaar voor crisismanagement op de plaatsen die het hardst getroffen zijn of waar het zorgsysteem zwak is. Wereldwijd worden 1 miljoen liter ontsmettingsmiddel, 5 miljoen huid- en handverzorgingsproducten voor medisch personeel en financiële hulp aan NGO’s gedoneerd. In Nederland wordt daarnaast in samenwerking met het Rode Kruis een ondersteuningspakket beschikbaar gesteld met producten waar nu in de zorg behoefte aan is.

 

Meer informatie >>>

 


#09

Veel maatschappelijke fondsen dragen het vrijwilligerswerk in Nederland een warm hart toe. NLvoorelkaar is een online platform voor vrijwilligerswerk. Omdat oudere en kwetsbare mensen het in deze coronacrisis bijzonder zwaar hebben en extra hulp heel erg gewenst is, verzamelt het platform alle vraag en aanbod op één plek. Hulp vragen en aanbieden is gratis voor maatschappelijke organisaties en particulieren. Meer dan 50 organisaties dragen inmiddels hun steentje bij.

 

Meer informatie >>>

 


#08

Ook geldwervende fondsen slaan de handen ineen om het coronavirus aan te pakken. Zo hebben de academische fondsenwervende stichtingen in Amsterdam het Corona Research Fonds Amsterdam UMC in het leven geroepen. “Tijd om de gebruikelijke en langdurige wegen te bewandelen om financiering voor onderzoeksvoorstellen rond te krijgen, is er momenteel niet”, zo luidt de redenering. Het doel is om wetenschappers in Amsterdam UMC de kans te geven om sneller onderzoeken te kunnen starten in de strijd tegen het coronavirus.

 

Meer informatie >>>

 


#07

De IKEA Foundation reserveert tot € 10 miljoen om partners te helpen met corona-specifieke programma’s. De stichting is in gesprek met partnerorganisaties om na te gaan wat de beste manieren zijn om vooruitgang te boeken met de lopende programma’s en hen te helpen tijdens deze crisis. De IKEA Foundation benadrukt echter sterk toegewijd te blijven aan eerder gekozen strategieën en partners: de coronacrisis kan immers afleiden van andere kritieke uitdagingen, waaronder klimaatverandering.

 

Meer informatie >>>

 


#06

In de VS hebben 18 filantropische instellingen en bedrijven $ 75 miljoen toegezegd aan sociale diensten en culturele instellingen in New York City waarvan de activiteiten zijn getroffen door de uitbraak van het coronavirus. Onder meer Bloomberg Philanthropies en de Carnegie Corporation of New York zullen donaties en renteloze leningen verstrekken aan kleine en middelgrote non-profitorganisaties, aanvullend op overheidsgeld dat vaak nauwelijks genoeg is om de kosten te dekken. De New York Community Trust zal het geld beheren, zodat organisaties zich maar op één plaats hoeven te melden. Deze opzet is vergelijkbaar met de filantropische inspanningen die na 11 september 2001 en orkaan Sandy zijn gedaan.

 

Meer informatie >>>

 


#05

Door het coronavirus zitten alle kinderen en gezinnen noodgedwongen thuis. De structuur van school valt weg, evenals veel sociale contacten. Dat kan zorgen voor spanningen. Voor kinderen die thuis niet veilig zijn, is de situatie nóg moeilijker. Daarom is een speciaal crisisfonds opgezet, op initiatief van Stichting Kinderpostzegels, Augeo Foundation en Stichting Het Vergeten Kind.

 

Meer informatie >>>

 


#04

De coronacrisis leidt ook tot samenwerking tussen verschillende fondsen. Zo slaan Haëlla Stichting, Fonds 1818, Stichting Boshuysen en Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. de handen ineen om initiatieven te ondersteunen op de thema’s eenzaamheid, dak- en thuislozen en voedselvoorziening. Daarvoor is een aparte website opgezet via welke aanvragen van stichtingen, verenigingen of burgerinitiatieven welkom zijn.

 

Meer informatie >>>

 


#03

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor activiteiten die door vermogensfondsen worden ondersteund. Dat geldt ook voor activiteiten waaraan Stichting Dioraphte bijdraagt. Sommige activiteiten zullen aangepast, uit- of zelfs afgesteld moeten worden. Als een activiteit moet worden aangepast, dan zal daar welwillend naar worden gekeken. En alhoewel de dalende koersen op de effectenmarkten ook Dioraphte raken, worden de geefbudgetten niet naar beneden aangepast.

 

Meer informatie >>>

 


#02

Het Oranje Fonds heeft een hulpfonds ingericht om ervoor te zorgen dat niemand er alleen voor hoeft te staan tijdens de coronacrisis. Het fonds stelt zelf € 3,5 miljoen beschikbaar om sociale initiatieven te ondersteunen en doet een beroep op collega-fondsen, bedrijven, diverse organisaties en particulieren om ook een bijdrage te doen. Sandra Jetten, directeur Oranje Fonds: “Juist nu het zo nodig is, kunnen wij extra middelen beschikbaar stellen om bij te springen. Dat doen wij voor organisaties die zich met hart en ziel inzetten voor groepen die momenteel hard worden geraakt.”

 

Meer informatie >>>

 


#01

Brand Specials, Tikkie Nederland en CCV shop willen tijdens deze crisis graag iets betekenen voor kwetsbare mensen. Daarom is de campagne ‘Samen sterk met de vlag voor Nederland’ bedacht: met een speciale vlag voor Nederland wordt Nederland opgeroepen om steun te betuigen aan degenen die het moeilijk hebben. De #samensterk vlag voor Nederland is te koop voor € 15,00 via de website www.vlagvoornederland.nl. De opbrengst gaat naar Kansfonds.

SDG’s: werk aan de winkel!

Afgelopen week presenteerde het CBS in een online sessie – naast de Monitor Brede Welvaart 2020 – de vierde Nederlandse SDG Rapportage. Deze jaarlijkse publicatie biedt inzicht in de bijdrage die Nederland levert aan het halen van de 17 Duurzaamheidsdoelen van de VN in 2030. Jan-Pieter Smits, senior statistisch onderzoeker en inhoudelijk projectleider van de monitor, concludeerde dat Nederland internationaal gezien het heel goed doet op SDG 1 (geen armoede), 10 (ongelijkheid verminderen) en 16 (vrede, justitie en sterke publieke diensten), maar dat de resultaten op SDG 7 (betaalbare en duurzame energie), 13 (klimaatactie) en 15 (leven op het land) verontrustend zijn. “De coronacrisis toont aan dat welvaart niet alleen een economische dimensie heeft en dat de SDGs allerminst vrijblijvend zijn”, zo hield hij de ruim 1.000 deelnemers voor.

Maatschappelijk middenveld meer dan Partos

Aansluitend besprak een aantal experts de perspectieven voor de komende tien jaar. Wat gaat goed en waar moeten we ons zorgen over maken? En welke invloed heeft de coronacrisis op de doelen die we onszelf voor 2030 hebben gesteld? Sandra Pellegrom, SDG-coördinator in Nederland, roemde het feit dat Nederland het enige land in de wereld is die alle geledingen in samenleving betrekt bij de rapportage. Alle geledingen? De Rijksoverheid vult 10 van de 36 rapportpagina’s; decentrale overheden, het bedrijfsleven en financiële instellingen, het maatschappelijk middenveld, de kennisinstellingen, de jongeren en de mensenrechten hebben ieder 3 pagina’s. Daarmee zijn naar mijn mening bepaald niet alle geledingen van onze maatschappij ‘gedekt’. Het is spijtig dat het maatschappelijk middenveld zo beperkt in de SDG-rapportage aan de orde komt. De ‘civil society’ is namelijk meer dan Partos en het Nederlands Jeugd Instituut, de twee maatschappelijke partijen die redactionele bijdragen hebben geleverd aan de rapportage. Ouderenorganisaties, vrouwenorganisaties, burgerinitiatieven, welzijnsinstellingen, zorginstellingen, culturele instellingen, sportorganisaties, natuurbeheerders, goede doelen, fondsen etc.: ze leveren allemaal een bijdrage aan de SDG’s.

Missiegedreven organisaties aan zet

Maar zijn ze zich daar wel van bewust? Hoe breng je daar verandering in? Partos stelt dat de Nederlandse overheid de voorloper is op het gebied van het betrekken van het maatschappelijk middenveld en het monitoren van de SDG’s. In het rapport zeggen ze daarover: “De huidige Nederlandse inzet is niet voldoende om de doelen in 2030 te bereiken en zowel de politiek, het bedrijfsleven als ook maatschappelijke partijen en burgers zullen kritisch moeten kijken naar eigen handelen. De SDG’s zijn in Nederland nog steeds onbekend en het maatschappelijk middenveld verwacht een grotere inzet van de overheid om hier verandering in te brengen, evenals een heldere visie met daadkracht om de SDG’s te behalen.” Dat de overheid zo’n bepalende actor is, doet naar mijn mening geen recht aan waartoe het maatschappelijk middenveld in staat is: missiegedreven organisaties die vrijwel per definitie hun steentje bijdragen aan de SDG’s. Organisaties die zijn opgericht om de samenleving beter, groener, socialer, mooier te maken. Maar dan moeten ze dat wel laten zien. De SDG’s bieden daarvoor een gemeenschappelijke taal, met duidelijke doelen die in 2030 behaald moeten zijn.

Private fondsen als aanjager

Daarnaast werd de vraag gesteld hoe we het behalen van de SDG’s moeten financieren? Minister Kaag gaf tijdens de presentatie aan dat het een kwestie van planning en lange termijn is: samen moeten we oplossingen vinden voor de financiering. Ook hier viel mij op dat daarbij wel overheden en bedrijven als partijen werden genoemd, maar niet bijvoorbeeld private fondsen. Zijn zij het niet die maatschappelijke vernieuwing stimuleren? Die innovatieve projecten van maatschappelijke organisaties en culturele instellingen mogelijk maken? En waarom laten zij dan nog zo weinig zien wat hun bijdrage is aan de SDG’s?


De kunst is nu vooral om de komende tien jaar samen te werken. Dat werd tijdens de presentatie van de SDG-rapportage ook meermaals benoemd: overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers moeten sámen aan de slag. Wellicht kan de coronacrisis aanjager zijn om anders te gaan denken over de SDG’s. “Deze systemische shock moeten tot andere keuzes leiden. Denk klein, maar het wordt groot. Het moet”, zo liet minister Kaag weten.


De Vierde Nederlandse SDG Rapportage is te downloaden van de website van SDG Nederland >>>

Coördinatie netwerk filantropieadviseurs bij financiële instellingen

In 2014 werden wij benaderd om mee te denken over het opzetten van een netwerk voor filantropieadviseurs die werkzaam zijn bij financiële instellingen. Adviseurs van vijf charity desks van banken in Nederland wilden via zo’n netwerk hun ervaringen uitwisselen over hun vak, filantropieadvies.

 

De eerste tijd is besteed om na te denken over gezamenlijke agenda, thema’s, doel en structuur van het netwerk. Het doel is om relevante thema’s te bespreken en elkaar te versterken in de rol als filantropieadviseur. Het netwerk voldoet duidelijk in een behoefte en komt enkele keren per jaar bij elkaar. Wij verzorgen de coördinatie.

 

Het FAFI-netwerk zorgt voor verbinding en professionalisering van de charity desks. Het uiteindelijke doel is om cliënten professioneel en kundig te adviseren en om de ‘taart te vergroten’: ervoor te zorgen dat er meer geld van vermogenden naar goede en effectieve maatschappelijke initiatieven gaat.