Expeditie Democratischer Geven

Met Expeditie Democratischer Geven willen we fondsen laten ervaren wat de waarde is van participatory grantmaking. In dit leernetwerk doen we samen kennis en ervaring op en zoeken we uit welke vorm van democratischer geven het beste bij ieder deelnemend fonds past. De bedoeling is om het voor de deelnemende fondsen zo laagdrempelig mogelijk te maken om zelf – alleen of in samen met andere fondsen – met democratischer geven aan de slag te gaan. Samen verkennen, samen leren en samen ervaren zijn daarom de onscheidbare bouwstenen van het leernetwerk.

 

Het actief betrekken van begunstigde doelgroepen bij het verstrekken van donaties heet participatory grantmaking. Dit betrekkelijk nieuwe fenomeen is in de Angelsaksische landen ontstaan en groeit aan populariteit. Daarbij wordt de volgende definitie gehanteerd:

Participatory grantmaking geeft beslissingsbevoegdheid over financiering – inclusief de strategie en criteria achter die beslissingen – aan de doelgroepen die financiers willen dienen.

Wij vertalen participatory grantmaking als ‘democratisch geven’. Social Finance Matters en Beter Geven slaan nu de handen ineen om samen met een selecte groep fondsen ‘op expeditie te gaan’ en te ontdekken welke kansen en mogelijkheden democratisch geven kan bieden.

 

Visie

Wij zijn ervan overtuigd dat democratisch(er) geven van geld in de toekomst steeds belangrijker wordt. Tegelijkertijd zijn wij ervan doordrongen dat er verschillende vormen en gradaties van democratisch geven mogelijk zijn: ieder fonds zal een vorm moeten vinden die het beste bij de doelstellingen en de organisatie past.

 

In onze ogen heeft participatory grantmaking de volgende kenmerken:

 • ‘Niets over ons zonder ons’ in de praktijk
 • Vergroting van impact van filantropie
 • Democratisering van de filantropie
 • Verschuiving van macht fondsen naar doelgroepen

 

Programma ‘Expeditie Democratischer Geven’

Opzet in het kort
Programma van een half jaar waarin fondsen door middel van bijeenkomsten, experimenten en kennisuitwisseling in de praktijk aan de slag gaan met democratisch geven

 

Doelen

 • Experimenteren en leren
 • Ervaringen delen en elkaar steunen
 • Achterhalen welke vorm het beste bij het fonds past

Centrale vragen

 • Waarom zou je democratischer willen geven?
 • Welke vormen van democratisch geven zijn er?
 • Wat gebeurt er al in binnen- en buitenland?
 • Levert democratisch gegeven geld betere projecten op?
 • Wat is er nodig om met democratisch geven aan de slag te gaan?

Beoogde resultaten

 • Antwoord op de vraag of democratischer geven iets voor het fonds is
 • Zo ja, een beter beeld bij welke vorm en gradatie het beste passend is
 • Na eerste eigen ervaringen met democratischer geven inzicht in hoe het beter kan

Opbouw
Deze expeditie is niet vrijblijvend. We werken met elkaar toe naar concrete, hands-on inzet van democratischer geven. Welke vorm dat precies krijgt of hoe zo’n ontwerp er uit ziet, is tevoren niet te zeggen: dat is de verkenning die we samen gaan doorlopen. Maar de bijeenkomsten van het leernetwerk zijn zo opgezet dat we telkens stilstaan bij wat er praktisch nodig of gewenst is om democratischer geven als deelnemer zelf in de praktijk te brengen. Daarom maken we ook een soort roadmap, die aan het einde van elke bijeenkomst een update krijgt.

 

Deelnemers

Bestuurders, managers en (senior-)projectadviseurs van vermogensfondsen, familiefondsen en bedrijfsfondsen

 

Prijs (excl. BTW)

€ 2.000 per deelnemer

 

Meer informatie

Bas Pieck: b.pieck@betergeven.nl / 06 – 10 84 48 02

Meer achtergronden over dit initiatief zijn te lezen in een pdf-bestand >>>

 

Aanmelding

Derk Loorbach: “We moeten vooruitstruikelen”

“Transitieonderzoek laat keer op keer zien dat het met alle kennis en geld niet lukt om hardnekkige problemen op sociaal-economische of ecologisch gebied op te lossen. Transitiedenken stelt de vraag hoe dit toch mogelijk is,” meent Derk Loorbach, hoogleraar transitiekunde en directeur van het onderzoeksinstituut DRIFT.

 

“Het oude idee dat met economische groei vanzelf iedereen beter wordt en er genoeg geld verdiend wordt om alle problemen op te lossen bleek naïef: op een gegeven moment blijven grote groepen structureel achter en neemt de extreme rijkdom bij kleine groepen alleen maar toe. Dit alles tegen de achtergrond van een voortdurende verwoesting en uitputting van de natuur. Transitiedenken stelt de vraag hoe dit toch mogelijk is. Blijkbaar zijn we immers met al onze goede bedoelingen onderdeel van het probleem: we verbeteren, redden, innoveren, helpen en zorgen ons een ongeluk. Met netto soms een negatief resultaat.”

 

“Vanuit die kritische zelfreflectie biedt transitiedenken tegelijk ook perspectief: het verleden leert dat juist hoe verder we collectief vastlopen, hoe groter de ruimte voor grote systeemverandering. Dat inzicht in de dynamiek van transities en de bijbehorende menselijke en maatschappelijke fricties en uitdagingen, is de basis om ‘vooruit te struikelen’: al experimenterend op weg te gaan naar gewenste transities. Dit perspectief is ook voor fondsen en financiële instellingen relevant. Gevangen als ze zijn in het ofwel maken van zoveel mogelijk financieel rendement ofwel het bereiken van zoveel mogelijk positieve impact door te geven, houden beide in zekere zin het huidige systeem in stand. In beide gevallen is de bereikte impact niet transformatief.”

 

“Dat het ook anders kan laten nieuwe initiatieven zien die zich richten op systeemverandering, op het combineren van ondernemerschap met idealisme of die goed doen koppelen aan een strategische en politieke agenda. Samen met fondsen zoeken we vanuit transitieperspectief hoe die weg in te slaan: naar een wetenschappelijk onderbouwde, transitiegeörienteerde strategie voor het investeren in de korte termijn. Om vervolgens vanuit dat bredere perspectief ook veel systematischer te kunnen reflecteren op de verschillende vormen van impact en hiervan te leren.”

 

Download de brochure >>>

Meld je aan via de website van DRIFT >>>

Bas Pieck: “Ben je geldschieter of aanjager?”

Beter Geven heeft samen met DRIFT de cursus ‘Fondsen in transities’ ontwikkeld. Het past bij de ambitie van het bureau om vernieuwing in de Nederlandse filantropie te bevorderen. “Natuurlijk kunnen maatschappelijke fondsen werkelijk bijdragen aan grote transities”, vindt Bas Pieck.

Waarom vindt Beter Geven dat deze cursus moest komen?

“Omdat wij denken dat fondsen bij uitstek een rol kunnen spelen in de transities waar we nu middenin zitten. Wie goed kijkt, ziet in de samenleving het besef ontstaan dat de huidige geboden oplossingen voor ingewikkelde problemen op het gebied van armoede, voedsel, huisvesting etc. onvoldoende zijn. Dat het dominante model van groei niet langer houdbaar is. Dat ongelijkheid toeneemt en het vertrouwen in de overheid afneemt. Dat raakt allemaal aan de thema’s waar fondsen aan werken. De kern van de cursus is dan ook: hoe kan je als fonds vanuit een andere, meer systemische bril naar maatschappelijke problemen kijken. We sluiten daarbij aan bij een beweging die al gaande is. Bij veel fondsen is de afgelopen jaren de lijn in gezet van het steunen van losse projecten naar het werken in programma’s. Dat komt voort uit de wens om niet alleen af te wachten welke aanvragen het fonds bereiken maar ook, passend binnen je beleid, zelf proactief te werken aan een bepaald thema als voedselverspilling, eenzaamheid, of een doelgroep als zwerfjongeren of vluchtelingen. Een aantal fondsen in binnen- en buitenland gaat verder, zij zijn al actief beleid aan het voeren hoe zij verandering in een systeem kunnen stimuleren. Beter Geven wil deze volgens ons noodzakelijke ontwikkeling graag aanjagen en versnellen.”

Kunnen maatschappelijke fondsen werkelijk bijdragen aan grote transities?

“Ja. Natuurlijk zijn de budgetten van fondsen niet vergelijkbaar met die van de overheid. Groot verschil is dat het hier echter wel gaat om middelen, die, los van het eigen beleid van fondsen, niet geoormerkt zijn. Daarnaast beschikken fondsen over enorme netwerken en maken zij bij uitstek het werk van ambitieuze vernieuwers binnen de samenleving mogelijk. De vraag die fondsen zich moeten stellen is, denken wij: zie je jezelf als fonds alleen als geldschieter of investeerder, of ook als aanjager en katalysator van noodzakelijke vernieuwing?  En, daar gaan we tijdens de cursus op in: Hoe doe je dat dan?”

Welke goede voorbeelden zie jij al? 

“Twee goede voorbeelden vanuit ons eigen land zullen een bijdrage leveren aan de cursus. Stichting DOEN heeft al een visie op duurzame systeemverandering, die kader scheppend zijn voor het beleid van het fonds. Ook de Noaber Foundation heeft een systeemaanpak ontwikkeld. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Voor de andere fondsen is het inspirerend en motiverend om vanuit de praktijk te horen, wat deze fondsen ertoe bewogen heeft om op deze manier te werken. En hoe ze dat in de praktijk doen en wat dat betekent voor hun rol in het veld en het meten van hun impact.”

 

Download de brochure >>>

Meld je aan via de website van DRIFT >>>