Begin 2021: cursus ‘Fondsen in transities’

Sommige fondsen zijn er al mee bezig: het ontwikkelen van een aanpak die meer is gericht op systeemverandering. Beter Geven wil deze noodzakelijke beweging samen met onderzoeksinstituut DRIFT verder aanjagen en stimuleren. Wat gebeurt er tot nu toe? Welke voorbeelden van Nederlandse fondsen zijn er? Hoe kan jouw fonds actief bijdragen aan structurele transformatieprocessen richting een duurzame toekomst?  Daartoe zijn Beter Geven en DRIFT bezig om samen de cursus ‘Fondsen in transities’ op te zetten.

 

Met deze cursus willen we fondsen uitdagen te achterhalen welke rol zij kunnen spelen in het licht van de grote transities op sociaal, ecologisch en economisch terrein. Dat doen we door inzicht te geven in systeemverandering en te leren denken in systemen. Daardoor is meer grip te krijgen op de complexiteit van grote maatschappelijke vraagstukken en is na te gaan hoe duurzaam en impactgericht om te gaan met complexe problemen als armoede, voedselverspilling en eenzaamheid. Doel daarbij is om handvatten en gereedschappen aan te geven en tot een eigen transitieaanpak en -strategie te komen.

 

De cursus start begin 2021. Een brochure is binnenkort te vinden op de websites van Beter geven en DRIFT. Wil je nu al meer weten? Of wil je de brochure meteen na verschijning ontvangen? Neem dan contact op met Bas Pieck.

Projectmanagement Academie Lokale Fondsen Nederland

Stichting Lokale Fondsen Nederland werd in 2014 opgericht om particulieren te stimuleren een lokaal fonds op te richten om daarmee de leefbaarheid in hun gemeente op duurzame wijze te verbeteren. Het bureau ondersteunde bestaande en in oprichting zijnde lokale fondsen en zette zich in om de bekendheid van lokale fondsen in Nederland te vergroten.

 

Ter verdere professionalisering van de organisatie en ontwikkeling van de achterban werd de expertise van Beter Geven ingeschakeld. Oorspronkelijk lag het accent op de uitbreiding en optimalisatie van de online Academie met kennismodules voor (aspirant-)fondsen. Daarop aansluitend werd ook een workshopprogramma opgezet en uitgevoerd.

 

Gedurende het 2,5 jaar durend traject kwamen er verschillende andere projecten bij, zoals coaching van lokale besturen, ontwikkeling van een stappenplan voor de oprichting van een lokaal fonds, ontwikkeling van een nieuwe website, inrichting van een CRM-systeem en ontwikkeling van strategisch plan voor samenwerkingsverbanden.

 

Inmiddels zijn de activiteiten van Lokale Fondsen Nederland ondergebracht bij LSA. Beter Geven heeft bij die overdracht ook de nodige ondersteuning kunnen bieden.

Over de waarde van structureel luisteren

Als gevolg van de coronacrisis is de bijeenkomst over feedback van begunstigde organisaties uitgesteld naar 6 oktober 2020. De afgelopen weken zijn veel fondsen in gesprek gegaan met de organisaties die ze financieel steunen. Veel projecten worden immers uit-, bij- of zelfs afgesteld. Bovendien staat door de gevolgen van de crisis de continuïteit van veel organisaties onder druk. Hoe ga je daar als fonds mee om? In de huidige crisis is het voor fondsen extra van belang te weten wat er leeft bij hun begunstigden en wat zij van hun financiers vinden. Maar niet alleen in crisistijd.

In samenwerking met het Center for Effective Philantropy en de branchevereniging van fondsen FIN organiseren we de expertbijeenkomst ‘De waarde van feedback’. Kom meepraten over hoe om te gaan met de machtsverhouding tussen gevers en ontvangers en wat de waarde is van structureel luisteren naar de feedback van uw begunstigden. Deelname is gratis. Doe je mee?

Meld je aan >>>

Procesbegeleiding strategisch traject

In de eerste 5 jaar van haar bestaan steunde EY Foundation uiteenlopende non-profitorganisaties die actief zijn op de thema’s duurzaam ondernemerschap, onderwijs en milieu. Naast het verstrekken van donaties werden medewerkers gestimuleerd om hun kennis en vaardigheden vrijwillig in te zetten voor door EY Foundation gesteunde initiatieven.

 

De wens was inmiddels ontstaan om doelstelling en doelgroepen van de Foundation veel meer parallel te laten lopen met waarmee EY dagelijks bezig is. Beter Geven werd gevraagd om daarin mee te denken en een strategiesessie met EY-medewerkers voor te bereiden en te leiden. Het resultaat was een duidelijke en gedragen ambitie voor de middellange termijn, met als vertrekpunt dat de foundation met name zou focussen op stimulering en ondersteuning van sociaal ondernemerschap in Nederland en België.

Ontwikkeling meerjarenbeleidsplan

Steeds vaker wisten vermogende particulieren en ondernemers hun weg naar het Texelfonds te vinden. Want in de eerste tien jaar van haar bestaan wist het Texelfonds zich te ontwikkelen tot een financier van waardevolle maatschappelijke en culturele projecten op Texel. Het bestuur voorzag dan ook dat de komende jaren vaker (grote) giften aan het fonds zullen worden geschonken. En stond daar ook nadrukkelijk voor open.

 

Een mogelijke groei van het vermogen – en daarmee van het beschikbare donatiebudget – zou echter ook verwachtingen wekken bij potentiële aanvragers en andere belanghebbenden. Het bestuur wilde dan ook helder voor ogen krijgen wat het beleid van het Texelfonds is en wat de ambities voor de komende drie jaar zouden zijn. Naast meer focus vereiste dat ook een zekere mate van professionalisering.

 

Beter Geven heeft het bestuur in een adviestraject begeleid in haar verdere ontwikkeling. Dat resulteerde in een uitgebreid meerjarenbeleidsplan, een strategie voor de communicatie en fondsenwerving en een evaluatieplan op beleids- en projectniveau. Op basis van deze beleidsstukken kon het Texelfonds zelf aan de slag met jaarplannen. Ook werd geadviseerd over de opzet van een jongerenfonds, hetgeen uiteindelijk uitmondde in het Jong Texelfonds.