Vermogensfonds zoekt projectmedewerker

Voor een van onze opdrachtgevers – een vermogensfonds (goede-doelenstichting) gevestigd in Amsterdam – zijn wij op zoek naar een projectmedewerker.

 

De stichting is actief vanaf 2018. Er worden jaarlijks vele aanvragen ontvangen waarvan enkele tientallen worden gesteund voor een bedrag van in totaal € 1 miljoen. De stichting steunt projecten op drie terreinen, te weten: mens, cultuur en natuur. De organisatie (zoals financiën, voorbereiden bestuursvergaderingen, afhandelen projecten) van de stichting wordt tot nu toe gedaan door een single-family office in Amsterdam. Er wordt nu gezocht naar een ervaren projectmedewerker die de stichting ondersteuning kan bieden bij de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het verwerken van de aanvragen en het opzetten van een professionele backoffice.

 

Voor deze stichting zoeken wij per direct een ervaren projectmedewerker die onder andere de volgende taken heeft:

 • administratieve verwerking van de aanvragen;
 • de aanvragen beoordelen (aan de hand van beleid en criteria van de stichting), het opstellen van adviezen en deze toelichten in de bestuursvergadering;
 • de afhandeling van de toekenningen, het monitoren van de ondersteunde projecten en het zorgdragen voor de evaluaties;
 • het helpen opzetten en verder ontwikkelen van de administratieve organisatie;
 • de voorbereiding en verslaglegging van de bestuursvergaderingen;
 • het bestuur voorzien van input voor beleid;
 • het samenstellen van jaarverslagen en andere rapportages/overzichten;

Gedacht wordt aan een projectmedewerker die maximaal 2 tot 3 dagen in de week beschikbaar is als zzp’er. De medewerker kan vanuit huis de werkzaamheden verrichten maar zal ook regelmatig op kantoor in Amsterdam aanwezig moeten zijn.

 

Profielschets

Wij zoeken een energieke en daadkrachtige projectmedewerker die de volgende kennis, ervaring en competenties meebrengt:

 • ervaring en affiniteit met en kennis van tenminste een en bij voorkeur meerdere van de werkgebieden van de stichting: mens, cultuur en natuur, alsmede wetenschappelijk (vooral medisch) onderzoek;
 • ruime ervaring (minimaal 3 jaar) met het beoordelen van aanvragen, bij voorkeur opgedaan bij een vermogensfonds;
 • financiële kennis van jaarrekeningen en begrotingen voor het beoordelen van projecten en aanvragende organisaties;
 • in staat om het bestuur van de stichting op onafhankelijke wijze te adviseren over de ingediende aanvragen;
 • zelfstandig kunnen werken;
 • bereid is om regelmatig te vergaderen in Amsterdam waar de stichting is gevestigd;
 • excellente beheersing van de Nederlandse taal;
 • integer, betrouwbaar en ervaring met het omgaan met vertrouwelijke informatie. 

Wij ontvangen graag uw reactie (korte e-mail met CV) voor 2 april 2021 via j.detiger@betergeven.nl

 

Het spreekt voor zich dat wij vertrouwelijk met de verkregen informatie om zullen gaan.

NL Talenten Fonds zoekt projectmedewerker

Voor een van onze opdrachtgevers zijn wij op zoek naar een projectmedewerker met ervaring in de fondsenwereld, bij voorkeur met de thema’s cultuur, educatie en sport. Voor minimaal twee dagen in de week.

 

Kan jij goed organiseren, vind je het leuk om in een pionierende rol actief te zijn en heb je ervaring met het steunen van jonge talenten? Kom dan de nieuwe stichting NL Talenten Fonds versterken en help mee om het tot een succes te maken! Graag reageren voor 15 januari 2021.

 

Download het functieprofiel >>>

Programma ‘Gewoon Geld Geven’

Kansfonds is gestart met een innovatief nieuw programma: Gewoon Geld Geven. Idee is om een aantal mensen een maandelijkse bijdrage te geven. Samen met het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam gaat Kansfonds dit experiment uitvoeren. Met de uitkomsten ervan hoopt het fonds iedereen in Nederland die zich bezighoudt met oplossingen voor armoedeproblemen – van welzijnsorganisaties tot de overheid – te inspireren. Beter Geven werkt mee met de opzet en uitvoering van dit innovatieve programma.

 

Mensen die in armoede leven hebben veel verschillende problemen, maar één is er gemeenschappelijk: er is te weinig geld. Er is inmiddels al heel veel bekend over de gevolgen daarvan. Armoede geeft stress en zet een voortdurende rem op werken aan een toekomst. De aanleiding van het programma is door corona alleen maar urgenter geworden. Dat is uiteraard niet alleen het geval in Nederland. Het is daarom niet verwonderlijk dat er wereldwijd een toename is te zien wat betreft de discussie over het basisinkomen. En dat er geëxperimenteerd wordt met geld geven, zoals in dit voorbeeld in Canada.

Projectmanagement Academie Lokale Fondsen Nederland

Stichting Lokale Fondsen Nederland werd in 2014 opgericht om particulieren te stimuleren een lokaal fonds op te richten om daarmee de leefbaarheid in hun gemeente op duurzame wijze te verbeteren. Het bureau ondersteunde bestaande en in oprichting zijnde lokale fondsen en zette zich in om de bekendheid van lokale fondsen in Nederland te vergroten.

 

Ter verdere professionalisering van de organisatie en ontwikkeling van de achterban werd de expertise van Beter Geven ingeschakeld. Oorspronkelijk lag het accent op de uitbreiding en optimalisatie van de online Academie met kennismodules voor (aspirant-)fondsen. Daarop aansluitend werd ook een workshopprogramma opgezet en uitgevoerd.

 

Gedurende het 2,5 jaar durend traject kwamen er verschillende andere projecten bij, zoals coaching van lokale besturen, ontwikkeling van een stappenplan voor de oprichting van een lokaal fonds, ontwikkeling van een nieuwe website, inrichting van een CRM-systeem en ontwikkeling van strategisch plan voor samenwerkingsverbanden.

 

Inmiddels zijn de activiteiten van Lokale Fondsen Nederland ondergebracht bij LSA. Beter Geven heeft bij die overdracht ook de nodige ondersteuning kunnen bieden.

Over de waarde van structureel luisteren

Als gevolg van de coronacrisis is de bijeenkomst over feedback van begunstigde organisaties uitgesteld naar 6 oktober 2020. De afgelopen weken zijn veel fondsen in gesprek gegaan met de organisaties die ze financieel steunen. Veel projecten worden immers uit-, bij- of zelfs afgesteld. Bovendien staat door de gevolgen van de crisis de continuïteit van veel organisaties onder druk. Hoe ga je daar als fonds mee om? In de huidige crisis is het voor fondsen extra van belang te weten wat er leeft bij hun begunstigden en wat zij van hun financiers vinden. Maar niet alleen in crisistijd.

In samenwerking met het Center for Effective Philantropy en de branchevereniging van fondsen FIN organiseren we de expertbijeenkomst ‘De waarde van feedback’. Kom meepraten over hoe om te gaan met de machtsverhouding tussen gevers en ontvangers en wat de waarde is van structureel luisteren naar de feedback van uw begunstigden. Deelname is gratis. Doe je mee?

Meld je aan >>>

Conceptontwikkeling Verrijk je Buurt

In 2018 bestond Fonds 1818 200 jaar, wat natuurlijk gevierd moest worden. Eén van de jubileumactiviteiten was om 200 buurtinitiatieven te steunen. Niet alleen met geld, maar vooral ook met kennis en coaching. Beter Geven werd gevraagd een wervingscampagne te ontwikkelen waarin burgers werden uitgenodigd om voor hun eigen buurt of wijk een activiteit te ontwikkelen. Deze campagne kreeg de naam ‘Verrijk je Buurt’.

 

Bij de ontwikkeling van de campagne werden wijkmanagers betrokken om na te gaan op welke manier buurtbewoners het beste gestimuleerd konden worden om aan de slag te gaan. Beter Geven schreef vervolgens een plan van aanpak, organiseerde een pitch voor een communicatiebureau en ondersteunde Fonds 1818 bij de zoektocht naar een campagneleider. In de periode 2017-2018 werden in het hele werkgebied zogenaamde inspiratiecafés georganiseerd, waar bewoners samen ideeën ontwikkelden voor hun eigen buurt.

 

Uiteindelijk vonden ruim 400 initiatieven hun weg naar Fonds 1818, waarvan meer dan 300 ook daadwerkelijk gefinancierd konden worden. Later is het concept van Verrijk je Buurt geïntroduceerd bij Lokale Fondsen Nederland, waarna de campagne ook door het Texelfonds is uitgevoerd.

 

Meer informatie over Verrijk je Buurt >>>

Presentatie oprichting van bedrijfsfonds

accon■avm wilde naar aanleiding van het 100-jarig jubileum meer weten over de ‘ins en outs’ van het oprichten, in stand houden en uitvoeren van een bedrijfsfonds. Welke vorm past het beste bij de organisatie? Welke mogelijkheden zijn er om medewerkers te betrekken bij een bedrijfsfonds?

 

Om daarin inzicht te bieden, presenteerde Lonneke Roza van de Rotterdam School of Management tijdens een strategiedag verschillende perspectieven. In een boeiende discussie werden vervolgens de argumenten en kanttekeningen verzameld.

Procesbegeleiding strategisch traject

In de eerste 5 jaar van haar bestaan steunde EY Foundation uiteenlopende non-profitorganisaties die actief zijn op de thema’s duurzaam ondernemerschap, onderwijs en milieu. Naast het verstrekken van donaties werden medewerkers gestimuleerd om hun kennis en vaardigheden vrijwillig in te zetten voor door EY Foundation gesteunde initiatieven.

 

De wens was inmiddels ontstaan om doelstelling en doelgroepen van de Foundation veel meer parallel te laten lopen met waarmee EY dagelijks bezig is. Beter Geven werd gevraagd om daarin mee te denken en een strategiesessie met EY-medewerkers voor te bereiden en te leiden. Het resultaat was een duidelijke en gedragen ambitie voor de middellange termijn, met als vertrekpunt dat de foundation met name zou focussen op stimulering en ondersteuning van sociaal ondernemerschap in Nederland en België.

Ontwikkeling meerjarenbeleidsplan

Steeds vaker wisten vermogende particulieren en ondernemers hun weg naar het Texelfonds te vinden. Want in de eerste tien jaar van haar bestaan wist het Texelfonds zich te ontwikkelen tot een financier van waardevolle maatschappelijke en culturele projecten op Texel. Het bestuur voorzag dan ook dat de komende jaren vaker (grote) giften aan het fonds zullen worden geschonken. En stond daar ook nadrukkelijk voor open.

 

Een mogelijke groei van het vermogen – en daarmee van het beschikbare donatiebudget – zou echter ook verwachtingen wekken bij potentiële aanvragers en andere belanghebbenden. Het bestuur wilde dan ook helder voor ogen krijgen wat het beleid van het Texelfonds is en wat de ambities voor de komende drie jaar zouden zijn. Naast meer focus vereiste dat ook een zekere mate van professionalisering.

 

Beter Geven heeft het bestuur in een adviestraject begeleid in haar verdere ontwikkeling. Dat resulteerde in een uitgebreid meerjarenbeleidsplan, een strategie voor de communicatie en fondsenwerving en een evaluatieplan op beleids- en projectniveau. Op basis van deze beleidsstukken kon het Texelfonds zelf aan de slag met jaarplannen. Ook werd geadviseerd over de opzet van een jongerenfonds, hetgeen uiteindelijk uitmondde in het Jong Texelfonds.

Publicatie ‘Op weg naar uw vermogensfonds’

Om nieuwkomers te informeren over hoe je tot een vermogensfonds komt, liet de Vereniging van Fondsen in Nederland – FIN – de publicatie ‘Op weg naar uw vermogensfonds’ ontwikkelen. Allerlei nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en aanpassingen in de wetgeving maakten een geheel herziene versie nodig. Beter Geven kreeg de opdracht om die nieuwe versie samen te stellen.

 

In de publicatie is ten eerste aandacht voor de verschillende vormen van structureel schenken. Het oprichten van een vermogensfonds is immers een behoorlijke klus, dus is het zaak om een weloverwogen keuze te maken over wat je wilt bereiken en welke manier het beste bij de ambities past. Vervolgens passeren alle aspecten de revue die bij het opzetten van een vermogensfonds van belang zijn: strategie, bestuur, inrichting, communicatie, evaluatie etc.