Ontwikkeling meerjarenbeleidsplan

Steeds vaker wisten vermogende particulieren en ondernemers hun weg naar het Texelfonds te vinden. Want in de eerste tien jaar van haar bestaan wist het Texelfonds zich te ontwikkelen tot een financier van waardevolle maatschappelijke en culturele projecten op Texel. Het bestuur voorzag dan ook dat de komende jaren vaker (grote) giften aan het fonds zullen worden geschonken. En stond daar ook nadrukkelijk voor open.

 

Een mogelijke groei van het vermogen – en daarmee van het beschikbare donatiebudget – zou echter ook verwachtingen wekken bij potentiële aanvragers en andere belanghebbenden. Het bestuur wilde dan ook helder voor ogen krijgen wat het beleid van het Texelfonds is en wat de ambities voor de komende drie jaar zouden zijn. Naast meer focus vereiste dat ook een zekere mate van professionalisering.

 

Beter Geven heeft het bestuur in een adviestraject begeleid in haar verdere ontwikkeling. Dat resulteerde in een uitgebreid meerjarenbeleidsplan, een strategie voor de communicatie en fondsenwerving en een evaluatieplan op beleids- en projectniveau. Op basis van deze beleidsstukken kon het Texelfonds zelf aan de slag met jaarplannen. Ook werd geadviseerd over de opzet van een jongerenfonds, hetgeen uiteindelijk uitmondde in het Jong Texelfonds.