Privacyverklaring

Beter Geven, gevestigd aan Koninginnegracht 15, 2514 AB Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Jacqueline Detiger is de Functionaris Gegevensbescherming van Beter Geven. Zij is te bereiken via j.detiger@betergeven.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beter Geven verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam Geslacht Adresgegevens Telefoonnummer(s) E-mailadres Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld via correspondentie of telefonisch Locatiegegevens Gegevens over uw surfgedrag, bijvoorbeeld hoe u op de website bent gekomen
(niet persoonlijk naar u herleidbaar)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@betergeven.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Beter Geven verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: • Het afhandelen van uw betaling • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of aanbiedingen • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Beter Geven neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beter Geven) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Beter Geven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

Aanlevering Reden Bewaartermijn
Visitekaartjes Contact opnemen Zolang persoon functie vervult
Aanmelding nieuwsbrief Nieuwsbrief verzenden Als ontvanger zich afmeldt
Aanmelding training Aan training kunnen deelnemen Zolang persoon functie vervult
Aanmelding evenement Aan evenement kunnen deelnemen Zolang persoon functie vervult
Contactformulier Om vraag te beantwoorden Zodra vraag is beantwoord
E-mail Om vraag te beantwoorden Wettelijke bewaartermijn van 7 jaar
Facturatie Factuur sturen Wettelijke bewaartermijn van 7 jaar
Overeenkomsten Contracten en offertes samenstellen Wettelijke bewaartermijn van 7 jaar
Telefonisch contact Vraag beantwoorden Zolang persoon functie vervult
WhatsApp Vraag beantwoorden Zolang persoon functie vervult
Delen van persoonsgegevens met derden

Beter Geven verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Beter Geven gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beter Geven en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@betergeven.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beter Geven wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beter Geven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@betergeven.nl.

Den Haag, oktober 2022